TRIPTICO finalista 2014

da onartuko ratio hau baino handiagorik. Arduradunek bere taldea elkartuta eraman beharko dute. • Antolatzaileek eranskailu bana emango die arduradunei.
2MB Größe 3 Downloads 129 vistas
1- Fecha y lugar: el XXVII DIA DEL FINALISTA se celebrará el 19 de octubre en Zumaia.

2- Partaideak: Gipuzkoako ikastetxeetako neska-mutil guztiek har dezakete parte.

2- Participantes: pueden participar todos/as los/las alumnos/as de centros escolares de Gipuzkoa que lo deseen.

3- Izena ematea: urriaren 16a (osteguna) baino lehen egin behar da, buletina bidaliz edo datuak jakinaraziz elkarte antolatzailera: Inda Mendi M.B. – Bidasoa 1-3 – 20750 – Zumaia – Tel.: 943 57 76 17 – e-posta:[email protected] Bulego ordutegia: Asteartetan 19:00etik 20:00tara. Epe barruan izena ematen ez duen ikastetxea oparien zozketatik kanpo geldituko da. Elkarte antolatzaileak buletina jaso duela eta ikastetxe edo elkartea partaideen zerrendan sartua izan dela baieztatzea gomendagarria da.

3- Inscripciones: para participar, hay que enviar el boletín de inscripción o los datos antes del jueves 16 de octubre al club organizador: Inda Mendi M.B. – Bidasoa 1-3 – 20750 – Zumaia – Tel.: 943 57 76 17– e-mail: [email protected] Horario de oficina: Martes de 19:00 a 20:00. El centro escolar que no se inscriba dentro del plazo quedará excluido del sorteo de regalos. Recomendamos verificar que el boletín de inscripción ha sido recibido por el club organizador y que el centro escolar o club ha quedado debidamente registrado como participante.

4- Joan-etorria: Berebil partikularrak erabiltzeak, arazo desberdinak sor ditzake: segurtasunezkoa, trafikozkoa, aparkalekukoa, CO2 igorpenak, etab. Garraio kolektiboa erabili. TALDEAN GOAZ!

4- Transporte: desplazarse en coches particulares origina problemas diversos: de seguridad, de tráfico, de aparcamiento, de emisiones de CO2, etc. Usa el transporte colectivo. ¡MUÉVETE EN EQUIPO!

5- Harrera lekua eta irteera: Eusebio Gurrutxaga Plaza, Zumaian hasiko da, 9:00etatik aurrera. Ibiltariek, hasteko, bere parte hartzea baieztatu beharko dute harrera mahaietan.

5- Recepción-salida: el recorrido comenzará en la Plaza Eusebio Gurrutxaga, Zumaia, a partir de las 9:00 horas. Antes de la salida, los centros escolares participantes confirmarán la asistencia en la mesa de recepción.

6- Arduradun ratioa: ibilbidean masifikaziorik ez gertatzeko eta eskola-umeen ibilera ez oztopatzeko, ohar hauek hartuko dira kontutan: • Eskola talde bakoitzean, 10 umeko arduradun bat joango da. Ez da onartuko ratio hau baino handiagorik. Arduradunek bere taldea elkartuta eraman beharko dute. • Antolatzaileek eranskailu bana emango die arduradunei. Eranskailurik ez daraman nagusiak ezingo du joan umeen ibilbidetik. • Ez zaio irteten utziko ezta partaide bati ere, baldin eta, bere kabuz joanda, arduradunen baten zaintza pean ez badago.

6- Responsables, ratio: Con el fin de evitar la masificación del recorrido de los/las escolares y de no entorpecer la marcha de estos/as, se tendrán en cuenta las observaciones siguientes: • En cada grupo habrá una persona responsable por cada 10 escolares. No se permitirá superar este ratio. Los/as responsables procurarán que los/las escolares a su cargo vayan agrupados/as. • La organización facilitará una pegatina por cada responsable. No podrá continuar por el recorrido de los escolares ningún adulto desprovisto de la pegatina. • No se permitirá la salida a ningún participante que haya acudido por su cuenta, sin la tutela de algún/a responsable.

XXVII concurso de montaña escolar

7- Gurasoak, beste ibilbidea: Ohar hauek hartuko dira kontutan: • Gurasoak ordu erdi bat beranduago aterako dira partaideak baino, beste ibilbide bat hartuz. • Beste ibilbidetik jarraitzea ezinbestekoa da arduradunak ez diren gurasoentzat. Bukaeran, berriz elkartuko dira umeekin. • Autonomiarik ez duten ume txikiek ez dute parte hartu behar, bestela, gurasoen bidetik joan beharko dutelako (luzeagoa da ta). 8- Hamaiketakoa: Nork berea eraman beharko du (jana eta edana). Hori dela eta, ezinbestekoa da eskola-umeek motxila bana eramatea, nork berea. Ibilbidean zehar, ez da antolatuko hamaiketakoa egiteko gunerik. 9- Ibilaldiaren iraupena: umeen ibilaldia, gutxi gorabehera, bi ordukoa izango da, hamaiketakoa egiteko ordu erdi bat barne dela. 10-Sarien banaketa: finalisten diplomak eta etxe laguntzaileek emandako opariak parte hartu duten ikastetxeen artean banatu edo zozketatuko dira. Sarien banaketa bizkortzearren, ikastetxe bakoitzeko ume bat edo bi, bakarrik, hurbilduko dira antolatzaileek esandako tokira eta ikastetxeari egokitu zaizkion opari guztiak jasoko dituzte. 11- Lehen sorospenak: sorospen zerbitzua DYAren ardurapean izango da ibilaldian. 12- Ohar orokorrak: • Mendia denon gozamenerako inguru paregabea da. Mesedez, zain dezagun, paper, lata eta antzeko hondakinez zikindu gabe. Horrelakoak, nork bere motxilara bildu eta etxeratu behar ditu. • Derrigorrezkoa da, ibilbidean zehar jarritako seinaleak errespetatzea. Errespetatzen ez dituen ibiltariaren ikastetxea oparien zozketatik kanpo geldituko da. • Ezustekoren bat gertatuz gero, antolatzaileen esku egongo da zer egin erabakitzea. • Izena emateak araudi hau onartzea dakar berarekin.

7- Padres/madres, recorrido alternativo, salida: Se tendrán en cuenta las observaciones siguientes: • Los padres/madres saldrán media hora después que los participantes y se les conducirá por un recorrido alternativo • Será obligatorio continuar por el recorrido alternativo para aquellos/as padres/madres que no vayan como responsables. Se reunirán nuevamente con sus chavales/as al finalizar el recorrido. • Se recomienda que no acudan niños/as pequeños/as que no tengan autonomía, porque deberán continuar por el recorrido de los padres/madres (siendo este más largo). 8- Almuerzo: cada participante deberá llevar su propio almuerzo (comida y bebida). En este sentido, es imprescindible que cada escolar lleve su propia mochila. No se habilitará un lugar concreto para almorzar durante el recorrido. 9- Duración de la marcha: la marcha de los/las escolares durará dos horas aproximadamente. 10- Reparto de premios: los diplomas de los/las finalistas y los regalos aportados por las empresas colaboradoras se repartirán y/o sortearán entre los centros escolares al final del recorrido. Para agilizar la recogida de premios, solamente uno/a o dos escolares de cada centro se acercarán al lugar indicado por la organización y recogerán todos los premios que les hayan correspondido a su centro. 11- Asistencia médica: se dispondrá servicio de primeros auxilios a cargo de la DYA. 12- Notas generales: • La montaña es ese lugar maravilloso en el que todos disfrutamos. Por favor, no lo ensuciemos con papeles, latas y demás basura. Cada cual debe de llevarse sus residuos en la mochila. • Es obligatorio respetar las señales colocadas a lo largo del recorrido. El centro escolar al que pertenezca el/la participante que infrinja esta norma quedará fuera del sorteo de regalos. • La organización se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto no previsto en este programa. • La inscripción supone la aceptación del reglamento.

eskolarteko XXVII. mendi lehiaketa Urriak 19

goizeko 9.00etan

ZUMAIA 2014

Marrazkia: GOTZON SANTAMARIA.

eskolarteko XXVII. mendi lehiaketa

ZUMAIA 2014

1- Eguna eta lekua: XXVII. FINALISTAREN EGUNA urriaren 19an izango da, Zumaian.

eskolarteko XXVII. mendi lehiaketa

XXVII concurso de montaña escolar

Izena emateko buletina Boletín de Inscripción Ikastetxea / Centro

Kodea / Código

Herria / Población Arduraduna / Responsable

Tfnoa. / Tel. Partaideen Kop. / Nº. Particip.: Eskola-umeak / Escolares: Nagusiak / Adultos:

Ikastetxearen zigilua eta sinadura Sello y firma del centro