Terapia Celular e Medicina Rexenerativa

5 oct. 2012 - VV II XX OO RR NN AA DD AA CC II EE NN TT ÍÍ FF II CC AA. TT ee rr aa pp ii aa CC ee ll uu ll aa rr ee M. M ee dd ii cc ii nn aa RR ee xx ee nn ...
155KB Größe 6 Downloads 102 vistas
BOLETÍN DE INSCRICIÓN: Nome: ……………….………………………....………… Apelidos: ………………………….……..……..…...…… DNI: ……………………………….………….......……… Enderezo: ……………………..……………………...…. CP: …………………………………………………..…… Tlf.: …………………………………………..….……..…. e-mail: ……………………………..………….….….…… Titulación: …………………………………………...…… Remitir o boletín de inscrición por correo electrónico ao enderezo [email protected] Colaboran:

POP Ciencias da Saúde Facultade de Ciencias da Saúde

ORGANIZACIÓN: Dra. Silvia María Díaz Prado Profesora de Anatomía e Embrioloxía Humana Departamento de Medicina Facultade de Ciencias da Saúde (UDC) COMITÉ CIENTÍFICO: Dr. Francisco Javier Blanco García Director Científico INIBIC CHU A Coruña Dr. Isaac Manuel Fuentes Boquete Coordinador Mestrado en Asistencia e Investigación Sanitaria Facultade de Ciencias da Saúde (UDC)

Dr. Sergio Santos del Riego Decano Facultade de Ciencias da Saúde Universidade da Coruña

VI XORNADA CIENTÍFICA

Terapia Celular   e Medicina Rexenerativa  A Coruña, 5 de outubro de 2012 Edificio Universitario de Oza

Dra. Rosa Meijide Faílde Directora Departamento de Medicina Universidade da Coruña Dr. Francisco Javier de Toro Santos Catedrático de Anatomía e Embrioloxía Humana Departamento de Medicina (UDC)

ENTRADA LIBRE Organizan: Grupo de Investigación en

Dra. María del Carmen Arufe Gonda Profesora de Anatomía e Embrioloxía Humana Departamento de Medicina Facultade de Ciencias da Saúde (UDC)

Terapia Celular e Medicina Rexenerativa Departamento de Medicina (UDC)

Dra. Tamara Hermida Gómez Investigadora Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC) Dra. Emma Muiños López Investigadora Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC)

Subvencionado por:

Dra. María Dolores Mayán Santos Investigadora Isidro Parga Pondal Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC)

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

13:15 V A C F T N E C A D A N R O X V A CA FIIIC TÍÍÍF NT EN CIIIE AC DA AD NA RN OR XO VIIIX T C T Ceeellluuulllaaarrr TeeerrraaapppiiiaaaC eeeM R M Reeexxxeeennneeerrraaatttiiivvvaaa MeeedddiiiccciiinnnaaaR

PROGRAMA CIENTÍFICO: 09:30

Presentación e benvida

Dra. Rosa Meijide Faílde Directora Departamento de Medicina Universidade da Coruña

O avance no coñecemento dos mecanismos moleculares e celulares humanos deriva non só do desenvolvemento tecnolóxico, senón tamén da formación de persoal investigador. Nesta xornada, un campo concreto da investigación biomédica é tratado de forma monográfica, con una vocación formativa e de divulgación científica.

Dr. Francisco Javier Blanco García Director Científico INIBIC Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

14:15

Comida

16:30

Conferencia Fabricación y funcionalización de andamiajes para medicina regenerativa

Investigadores do ámbito biomédico

Terapia Celular: “visión de un clínico”Profesionais de ciencias da saúdeEstudiantes de ciencias da saúde e de titulacións afíns á investigación biomédica de grao e posgrao

Dr. Francisco Javier Blanco García Directo científico INIBIC Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña 10:30

Conferencia

ENTRADA LIBRE ▬

¿Son las células progenitoras y los factores de crecimiento una opción terapéutica en el ictus?

Certificado de Asistencia

Dr. Tomás Sobrino Moreiras Directo Centro de Biomateriales Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

INFORMACIÓN:

Dr. Josep A. Planell Estany Catedrático de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica Universidad Politécnica de Cataluña 17:30

11:30

Café

12:15

Conferencia Regeneración esquelética mediante células madre mesenquimlaes Dr. José Antonio Andrades Gómez Profesor Titular de Biología Celullar y Genética Universidad de Málaga

Conferencia Soportes piezoeléctricos para la estimulación electromecánica de células en cultivo

Conferencia inauguralUniversidade da Coruña. Actualidade. http://www.udc.es/actualidade

Dr. Ángel Raya Chamorro Profesor de Investigación ICREA Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC)

Dra. Silvia María Díaz Prado Profesora de Anatomía e Embrioloxía Humana Universidade da Coruña

09:45

DIRIXIDAS A:

Aplicaciones de las células madre con pluripotencia inducida (iPS) en investigación biomédica.

Dr. Sergio Santos del Riego Decano Facultade de Ciencias da Saúde Universidade da Coruña

A investigación biomédica é un valioso instrumento para mellorar a calidade e a expectativa de vida dos cidadáns. A comprensión dos procesos patolóxicos implica a posibilidade de abordar terapias máis eficaces na curación de enfermidades.

Conferencia

Dr. José Luis Gómez Ribelles Centro de Biomateriales Universidad Politécnica de Valencia 18:30

Clausura da Xornada Científica