Porciones del Antiguo Testamento y el Nuevo

Israelerãra Egipto druadeba ēdrasidaa 1445 poa Jesu todi naễna. Mažbe jedeco uméne Sinai ējūãne jūếne wãsidaa. Sinai eyade Acõrēba naſ Levitico cartada.
549KB Größe 0 Downloads 3 vistas
LEVITICO

Israelerãra Egipto druad̶eba ẽdrʌsid̶aa 1445 poa Jesu tod̶i naẽna. Maʌ̃be jed̶eco uméne Sinai ẽjũãne jũẽne wãsid̶aa. Sinai eyad̶e Ãcõrẽba naʌ̃ Levitico cartada Moisea b̶ʌbisia (27:34). Naʌ̃ cartad̶e Ãcõrẽba Moisea jarasia sãwã sacerdoterãba od̶ida panʌda. Naʌ̃ cartara Levitico abadaa israelerã sacerdoterãra Levid̶eba yõped̶ad̶a bẽrã. Dadji ẽberã bed̶ead̶e naʌ̃ Levitico cartad̶ebemada b̶ʌ́ eropanʌa israelerãba cadjirua oped̶ad̶a carea Ãcõrẽa diad̶ida panananebemada. Ãdjia diaped̶ad̶ada sacerdoterãba Ãcõrẽa babue diabadjid̶aa (1:1neba ab̶a 6:7d̶aa). Maʌ̃are b̶ʌ́ eropanʌa Ãcõrẽba cadjirua quĩrãdoabari ewarid̶e sãwã sacerdoterãba od̶ida pananada (capítulo 16). Maʌ̃are b̶ʌ́ eropanʌa sãwã israelerãba ãdji ewari droma b̶eara od̶ida pananada (capítulo 23). Jĩrũare b̶ʌ́ eropanʌa sacerdoterãba ĩbĩrã Ãcõrẽ wua de coad̶ida panananebemada idjab̶a ẽberãba Ãcõrẽ biẽ ́ jarad̶ad̶ebemada (capítulo 24).

1

Sãwã animarã Ãcõrẽa babue diaida b̶ʌd̶ebema

1 Ãcõrẽba idji wua ded̶eba Moisea jarasia: 2 –Israelerãa nãwã jaradua: “Ab̶a ʌba idji animarãnebemada Ãcõrẽa diaibʌrʌ, pacada, ovejada, wa chiwatuda diaida b̶ʌa. 3 Pacada babue diaibʌrʌ, dji umaquĩrãdrʌ diaida b̶ʌa. Maʌ̃ pacara jũma bia b̶aida b̶ʌa. Maʌ̃ra Ãcõrẽ wua ded̶e ed̶a wãbadamaa edeida b̶ʌa idjia diabʌrʌra Ãcõrẽba bia unumãrẽã. 4 Dji diabʌrʌba idji jʌwara paca boro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌida b̶ʌa. Mãwã Ãcõrẽba maʌ̃ pacara dji ẽberã cacuabari edaya idjia cadjirua od̶a quĩrãdoai carea. 5 Maʌ̃be Ãcõrẽ quĩrãpita pacara o ʌrrãgo beaida b̶ʌa. Maʌ̃ne Aaroʌ̃ warrarã sacerdoterãba dji oara piad̶aped̶a animarã babue diabada orroza jĩãpod̶ida panʌa Ãcõrẽ wua de quĩrãpe. 6 Dji diad̶aba pacara epaped̶a, drapetaped̶a tʌcuaida b̶ʌa. 7 Mãwã o b̶ʌd̶e sacerdote Aaroʌ̃ warrarãba animarã babue diabada ʌ̃rʌ̃ tʌbʌra uruga nũmʌnida panʌa. 8-9 Dji diad̶aba paca jʌ̃sira, dji jĩrũ sid̶a baidoba sʌgʌida b̶ʌa. Sʌgʌd̶acarea Aaroʌ̃ warrarã sacerdoterãba maʌ̃gʌra, dji animarã tʌcuad̶ara, dji borora, dji draga sid̶a animarã babue diabadad̶e tʌbʌ uruga nũmʌ ʌ̃rʌ̃ b̶ʌd̶aped̶a jũma babue diad̶ida panʌa. Maʌ̃ paca babue diabʌrʌra Ãcõrẽba bia unuya. a  a 1:8-9. Maʌ̃ paca babue diabʌrʌra Ãcõrẽba bia unuya. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Maʌ̃ babue diabʌdara Ãcõrẽba bia ʌ̃ya.”

173 Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.

LEVITICO 1​, ​2 174 10 Ab̶aʌba

idji animarãnebema ovejada wa chiwatuda Ãcõrẽa babue diaibʌrʌ, dji umaquĩrãdrʌ diaida b̶ʌa. Maʌ̃ animarãra jũma bia b̶aida b̶ʌa. 11 Maʌ̃ra Ãcõrẽ quĩrãpita animarã babue diabada jʌwa araare o ʌrrãgo beaida b̶ʌa. Maʌ̃ne Aaroʌ̃ warrarã sacerdoterãba dji oara piad̶aped̶a animarã babue diabada orroza jĩãpod̶ida panʌa. 12-13 Dji diad̶aba animarãra drapetaped̶a tʌcuaida b̶ʌa. Tʌcuaped̶a dji jʌ̃sira, dji jĩrũ sid̶a baidoba sʌgʌida b̶ʌa. Maʌ̃gʌra, dji animarã tʌcuad̶ara, dji borora, dji draga sid̶a sacerdoteba animarã babue diabadad̶e tʌbʌ uruga nũmʌ ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a jũma babue diaida b̶ʌa. Maʌ̃ animarã babue diabʌrʌra Ãcõrẽba bia unuya. 14 Ab̶a ʌba ĩbanada Ãcõrẽa babue diaibʌrʌ, puchirãda wa putujuda diaida b̶ʌa. 15 Sacerdoteba maʌ̃ ĩbanara animarã babue diabadamaa edeped̶a otapuya beaida b̶ʌa. Beaped̶a dji borora animarã babue diabadad̶e babueida b̶ʌa. Dji oara animarã babue diabada orrod̶e zowuabida b̶ʌa. 16 Maʌ̃be carab̶aped̶a, jẽsaped̶a dji jʌ̃sida, dji cara sid̶a animarã babue diabada orrocawa b̶ʌida b̶ʌa dji tʌbʌ pora b̶ʌmaa. b Dji tʌbʌ porara animarã babue diabada ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌa. 17 Maʌ̃be dji id̶e jidaped̶a ĩbanara drawe ewara cob̶ʌida b̶ʌa. Mãwã cob̶ʌped̶a animarã babue diabadad̶e babue diaida b̶ʌa. Maʌ̃ ĩbana babue diabʌrʌra Ãcõrẽba bia unuya.”–  2

1  Ab̶a ʌba

Néud̶ebema sãwã Ãcõrẽa diad̶ida panʌ

idji néud̶ebema harina od̶ada Ãcõrẽa diaibʌrʌ, dji biara b̶ʌ harinada diaida b̶ʌa. Maʌ̃ harina ʌ̃rʌ̃ nedragada weaped̶a incienso querada ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌida b̶ʌa. 2 Maʌ̃ra idjia Aaroʌ̃ warrarã sacerdoterãmaa edeida b̶ʌa. Maʌ̃ harinanebemada sacerdoteba jʌwa baratʌma ab̶a edaida b̶ʌa nedraga bara idjab̶a jũma dji incienso quera bara. Maʌ̃gʌra animarã babue diabada ʌ̃rʌ̃ babue diaida b̶ʌa. Maʌ̃ maãrĩ babue diabʌrʌd̶eba acʌbi b̶ʌa jũma maʌ̃ harinara Ãcõrẽa dia b̶ʌda. Maʌ̃ babue diabʌrʌra Ãcõrẽba bia unuya. 3 Maʌ̃ harinanebemada maãrĩ Ãcõrẽa babue diad̶a bẽrã jũma dji b̶ed̶a sid̶a Ãcõrẽ itea b̶esia. Maʌ̃ bẽrã ab̶abe Aaroʌ̃ba idji warrarã bid̶a arima cod̶ida panʌa. 4 Ab̶a ʌba paʌ̃ ãbud̶ada Ãcõrẽa diaibʌrʌ, dji biara b̶ʌ harina od̶ada diaida b̶ʌa. Maʌ̃ paʌ̃ra ẽsãbari neẽ ́ b̶aida b̶ʌa. Nedraga bara oida b̶ʌa wa nedragaba ʌ̃rʌ̃ pʌrʌida b̶ʌa. 5 Jiorro pewed̶ea od̶ad̶e paʌ̃ ãbud̶ada diad̶e edeibʌrʌ, dji biara b̶ʌ harina nedraga bara od̶ada diaida b̶ʌa. Maʌ̃gʌra ẽsãbari neẽ ́ b̶aida b̶ʌa. 6 Maʌ̃ paʌ̃ra jũma cõrãcuaped̶a nedragada ʌ̃rʌ̃ weaida b̶ʌa, Ãcõrẽa diai bẽrã. 7 Paʌ̃ cugurud̶e ãbud̶ada diad̶e edeibʌrʌ, dji biara b̶ʌ harina nedraga bara od̶ada diaida b̶ʌa. 8 Maʌ̃ paʌ̃ ãbud̶ad̶ebemada dji Ãcõrẽa diabʌrʌba sacerdotemaa edeped̶a sacerdoteba animarã babue diabadamaa edeida b̶ʌa. 9 Maʌ̃be maãrĩ edaped̶a maʌ̃gʌra animarã babue diabadad̶e Ãcõrẽa babue diaida b̶ʌa.  b 1:16. Hebreo bed̶ead̶e maʌ̃ versículora ebud̶a b̶ʌẽá . Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.

 175

LEVITICO 2​, ​3

Maʌ̃ maãrĩ babue diabʌrʌd̶eba acʌbi b̶ʌa jũma maʌ̃ paʌ̃ra Ãcõrẽa dia b̶ʌda. Maʌ̃ paʌ̃ babue diabʌrʌra Ãcõrẽba bia unuya. 10 Maʌ̃ paʌ̃nebemada maãrĩ Ãcõrẽa babue diad̶a bẽrã jũma dji b̶ed̶a sid̶a Ãcõrẽ itea b̶esia. Maʌ̃ bẽrã ab̶abe Aaroʌ̃ba idji warrarã bid̶a arima cod̶ida panʌa. 11 Bãrã néud̶ebemada Ãcõrẽa diabʌdad̶e paʌ̃ ẽsãbari bara b̶ʌda diacara panʌa, paʌ̃ ẽsãbarida, urrajõ sid̶a Ãcõrẽa babue diacara panʌ bẽrã. 12 Bãrãba naãrã ewabʌdad̶ebemada Ãcõrẽa diabʌdad̶e paʌ̃ ẽsãbari bara, urrajõ bara diad̶ida panʌa. Baribʌrʌ animarã babue diabadad̶e babue diacara panʌa, Ãcõrẽba bia unuẽ ́ bẽrã. 13 Jũma bãrã néud̶ebemada Ãcõrẽa diabʌdad̶e tã bara diad̶ida panʌa. Tã neẽ ́ b̶ʌra diacara panʌa. Tãba cawabi b̶ʌa Ãcõrẽba bãrã ume bed̶ea ́ a. Maʌ̃ bẽrã jũma Ãcõrẽa diabʌdara tã bara b̶aida b̶ʌa. b̶ʌd̶ada jõẽd 14 Bãrãba naãrã ewabʌdad̶ebemada Ãcõrẽa diabʌdad̶e jututiad̶aped̶a tẽũnada Ãcõrẽa diad̶ida panʌa. 15 Maʌ̃ ʌ̃rʌ̃ nedragada wead̶aped̶a incienso querada ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌd̶ida panʌa, Ãcõrẽa diad̶i bẽrã. 16 Sacerdoteba maʌ̃nebemada Ãcõrẽa babue diaida b̶ʌa dji nedraga bara idjab̶a jũma dji incienso quera bara. Maʌ̃ maãrĩ babue diabʌrʌd̶eba acʌbi b̶ʌa jũma maʌ̃ jututiad̶ara Ãcõrẽa dia b̶ʌda.  

Ãcõrẽ ume necai b̶ai carea sãwã animarã diaida b̶ʌ

3

1  Ab̶aʌba

Ãcõrẽ ume necai b̶ai carea pacada diaibʌrʌ, dji umaquĩrãda wa dji wẽrãda diaida b̶ʌa. Maʌ̃ pacara jũma bia b̶aida b̶ʌa. 2 Dji dia b̶ʌba idji jʌwara paca boro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a o ʌrrãgo beaida b̶ʌa Ãcõrẽ wua ded̶e ed̶a wãbada caita. Maʌ̃be Aaroʌ̃ warrarã sacerdoterãba dji oara animarã babue diabada ʌ̃rʌ̃ idjab̶a orroza bid̶a jĩãpod̶ida panʌa. 3-4 Dji dia b̶ʌba dji tʌrida, b̶ited̶abema dragada, cotruada umena dji draga bara, nequima sid̶a Aaroʌ̃ warrarãa diaida b̶ʌa Ãcõrẽa babue diad̶amãrẽã. 5 Ãdjirãba jũma maʌ̃gʌra animarã babue diabadad̶e Ãcõrẽa babue diad̶ida panʌa animarã bá nũmʌcãda ʌ̃rʌ̃. c Maʌ̃ babue diabʌrʌra Ãcõrẽba bia unuya. 6 Ab̶aʌba Ãcõrẽ ume necai b̶ai carea ovejada wa chiwatuda diaibʌrʌ, dji umaquĩrãda wa dji wẽrãda diaida b̶ʌa. Maʌ̃ra jũma bia b̶aida b̶ʌa. 7 Ovejada diaibʌrʌ, Ãcõrẽ quĩrãpita edeida b̶ʌa. 8 Idji jʌwara oveja boro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a o ʌrrãgo beaida b̶ʌa Ãcõrẽ wua de quĩrãpe. Maʌ̃be Aaroʌ̃ warrarãba dji oara animarã babue diabada ʌ̃rʌ̃ idjab̶a orroza bid̶a jĩãpod̶ida panʌa. 9-10 Dji dia b̶ʌba dji dragada, dji dru carraya tʌd̶ada, dji tʌrida, cotrua umena dji draga bara, nequima sid̶a sacerdoterãa diaida b̶ʌa Ãcõrẽa babue diad̶amãrẽã. 11 Sacerdoteba jũma maʌ̃gʌra animarã babue diabadad̶e Ãcõrẽa babue diaida b̶ʌa. Maʌ̃ babue diabʌrʌra Ãcõrẽa djico diabʌrʌ quĩrãca b̶ʌa. 12 Ãcõrẽ ume necai b̶ai carea dia b̶ʌba chiwatuda diaibʌrʌ, Ãcõrẽ quĩrãpita edeida b̶ʌa. 13 Mama idji jʌwara chiwatu boro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a o  c 3:5. Ãcõrẽ ume necai b̶ai careabema animarã diai naẽna dji dia b̶ʌba naãrã Ãcõrẽa dewara animarãda jũma babue diaida b̶ʌa. Capítulo 1ne maʌ̃nebemada b̶ʌ́ b̶ʌa. Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.

LEVITICO 3​, ​4 176

ʌrrãgo beaida b̶ʌa Ãcõrẽ wua de quĩrãpe. Maʌ̃be Aaroʌ̃ warrarãba dji oara animarã babue diabada ʌ̃rʌ̃ idjab̶a orroza bid̶a jĩãpod̶ida panʌa. 14-15 Dji dia b̶ʌba dji tʌrida, cotruada umena dji draga bara, nequima sid̶a sacerdotea diaida b̶ʌa Ãcõrẽa babue diamãrẽã. 16 Maʌ̃be sacerdoteba jũma maʌ̃gʌra animarã babue diabadad̶e Ãcõrẽa babue diaida b̶ʌa. Maʌ̃ babue diabʌrʌra Ãcõrẽa djico diabʌrʌ quĩrãca b̶ʌa. Ãcõrẽba maʌ̃ra bia unuya. Jũma dji dragada Ãcõrẽa babue diaida b̶ʌa. 17 Id̶iba ʌ̃taa naʌ̃ bed̶eada ĩjã od̶ida panʌa: bãrã wãbʌdaza bãrãba, bãrã warrarãneba yõbʌdarã bid̶a animarã dragada, oa sid̶a cocara panʌa.  

4

Cadjirua od̶a carea cãrẽda Ãcõrẽa diaida b̶ʌ

1  Idjab̶a

Ãcõrẽba Moisea jarasia: nãwã jaradua: “Ab̶a ʌba cadjirua oi crĩchaẽ ́ b̶ʌd̶e Ãcõrẽ leyda ãĩ oibʌrʌ, maʌ̃ cadjirua od̶a carea nãwã oida b̶ʌa: 3 Sacerdote dji dromaara b̶ʌba mãwã cadjiruada oibʌrʌ, puru sid̶a Ãcõrẽ quĩrãpita bed̶ead̶e b̶aya. Maʌ̃ cadjirua od̶a carea paca umaquĩrã zaqueda Ãcõrẽa babue diaida b̶ʌa. Maʌ̃ pacara jũma bia b̶aida b̶ʌa. 4 Maʌ̃ra Ãcõrẽ wua ded̶e ed̶a wãbada quĩrãpe edeped̶a idji jʌwara paca boro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a o ʌrrãgo beaida b̶ʌa Ãcõrẽ quĩrãpita. 5 Maʌ̃be dji oada maãrĩ edaped̶a Ãcõrẽ wua ded̶e ed̶a edeida b̶ʌa. 6 Mama ed̶a idji jʌwa jĩwĩnĩra maʌ̃ oad̶e b̶eguea edaped̶a b̶arima siete Ãcõrẽ quĩrãpita jĩãpoida b̶ʌa wua eatʌ jira b̶ʌ quĩrãpe. 7 Maʌ̃be quera bá diabadad̶e cachu quĩrãca b̶eara maʌ̃ oaba soaida b̶ʌa Ãcõrẽ quĩrãpita. Ãcõrẽ wua ded̶eba dajadaa zeped̶a dji ed̶a wãbada quĩrãpe paca oa b̶ed̶ara animarã babue diabada cob̶ʌ caita jũma weaida b̶ʌa. 8-9 Maʌ̃be cadjirua od̶a carea paca bead̶a b̶ited̶abema dragada jũma edaida b̶ʌa: dji tʌrida, cotruada umena dji draga bara, nequima sid̶a. 10 (Ãcõrẽ ume necai b̶ai carea animarã draga edabari quĩrãca oida b̶ʌa.) Edaped̶a jũma maʌ̃gʌra animarã babue diabadad̶e Ãcõrẽa babue diaida b̶ʌa. 11-12 Pacad̶ebema b̶ed̶ara israelerã duanʌmaʌba jũma ãyã edeida b̶ʌa: dji eda, dji djarada, dji boroda, dji jĩrũda, jũma b̶ited̶abemada, dji ã sid̶a. Jũma maʌ̃gʌra edeida b̶ʌa animarã babued̶a pora cuabadamaa. Maʌ̃ pora ʌ̃rʌ̃ tʌbʌ cajẽrãped̶a pacara jũma babueida b̶ʌa. 13 Cadjirua oi crĩchaẽ ́ b̶ʌd̶e Israel puruba Ãcõrẽ leyda ãĩ oibʌrʌ, cadjirua od̶ara adua b̶ʌmĩna Ãcõrẽ quĩrãpita bed̶ead̶e b̶aya. 14 Baribʌrʌ puruba cawasira, maʌ̃ cadjirua carea paca umaquĩrã zaqueda Ãcõrẽ wua demaa edeida b̶ʌa babue diabi carea. 15 Maʌ̃be Ãcõrẽ quĩrãpita israelerã bororãba ãdji jʌwara paca boro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌd̶aped̶a o ʌrrãgo bead̶ida panʌa. 16 Maʌ̃be sacerdote dji dromaara b̶ʌba dji oada maãrĩ Ãcõrẽ wua ded̶e ed̶a edeida b̶ʌa. 17 Mama ed̶a idji jʌwa jĩwĩnĩra maʌ̃ oad̶e b̶eguea edaped̶a b̶arima siete Ãcõrẽ quĩrãpita jĩãpoida b̶ʌa wua eatʌ jira b̶ʌ quĩrãpe. 18 Maʌ̃be Ãcõrẽ quĩrãpita quera bá diabadad̶e cachu quĩrãca b̶eara maʌ̃ oaba soaida b̶ʌa. Ãcõrẽ wua ded̶eba dajadaa zeped̶a dji ed̶a wãbada quĩrãpe paca oa b̶ed̶ara animarã babue diabada cob̶ʌ caita jũma weaida b̶ʌa. 19 Maʌ̃be paca 2 –IsraelerãaSelecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.

 177

LEVITICO 4

b̶ited̶abema dragada jũma edaped̶a animarã babue diabadad̶e Ãcõrẽa babue diaida b̶ʌa. 20 Idjia oida b̶ʌa ara idji cadjirua carea od̶a quĩrãca. Sacerdoteba mãwã oida b̶ʌa bãrãba cadjirua oped̶ad̶a carea. Mãwãbʌrʌ Ãcõrẽba maʌ̃ cadjiruara quĩrãdoaya. 21 Maʌ̃be pacad̶ebema b̶ed̶ara israelerã duanʌmaʌba ãyã edeped̶a jũma babueida b̶ʌa ara idji cadjirua carea bead̶a paca ãyã edeped̶a jũma babued̶a quĩrãca. Mãwã oida b̶ʌa maʌ̃ pacara bead̶a bẽrã Israel puruba cadjirua od̶a carea. 22 Cadjirua oi crĩchaẽ ́ b̶ʌd̶e bãrã bororãnebemaba Ãcõrẽ leyda ãĩ oibʌrʌ, cadjirua od̶ara adua b̶ʌmĩna Ãcõrẽ quĩrãpita bed̶ead̶e b̶aya. 23 Baribʌrʌ cadjirua od̶ada cawasira, chiwatu dji umaquĩrãda edeida b̶ʌa Ãcõrẽ quĩrãpita babue diabi carea. Maʌ̃ chiwatura jũma bia b̶aida b̶ʌa. 24 Animarã babue diad̶i careabema beabadama idji jʌwara chiwatu boro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a Ãcõrẽ quĩrãpita o ʌrrãgo beaida b̶ʌa idjia cadjirua od̶a carea. 25 Maʌ̃be sacerdoteba maʌ̃ cadjirua carea bead̶a chiwatu oad̶e idji jʌwa jĩwĩnĩra b̶eguea edaped̶a animarã babue diabadad̶e cachu quĩrãca b̶eara soaida b̶ʌa. Chiwatu oa b̶ed̶ara animarã babue diabada cob̶ʌ caita jũma weaida b̶ʌa. 26 Maʌ̃be jũma dji draga b̶ited̶abemada Ãcõrẽa babue diaida b̶ʌa Ãcõrẽ ume necai b̶ai careabema animarã dragada babue diabari quĩrãca. d Maʌ̃gʌra sacerdoteba oida b̶ʌa bãrã boroba cadjirua od̶a carea. Mãwãbʌrʌ Ãcõrẽba maʌ̃ cadjiruara quĩrãdoaya. 27 Cadjirua oi crĩchaẽ ́ b̶ʌd̶e bãrãnebemaba Ãcõrẽ leyda ãĩ oibʌrʌ, cadjirua od̶ara adua b̶ʌmĩna Ãcõrẽ quĩrãpita bed̶ead̶e b̶aya. 28 Baribʌrʌ cadjirua od̶ada cawasira, chiwatu wẽrãda edeida b̶ʌa Ãcõrẽ quĩrãpita babue diabi carea. Maʌ̃ chiwatura jũma bia b̶aida b̶ʌa. 29 Animarã babue diad̶i careabema beabadama idji jʌwara chiwatu boro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a o ʌrrãgo beaida b̶ʌa idjia cadjirua od̶a carea. 30 Maʌ̃be sacerdoteba chiwatu oad̶e idji jʌwa jĩwĩnĩra b̶eguea edaped̶a animarã babue diabadad̶e cachu quĩrãca b̶eara soaida b̶ʌa. Chiwatu oa b̶ed̶ara animarã babue diabada cob̶ʌ caita jũma weaida b̶ʌa. 31 Maʌ̃be dji dragada jũma edaida b̶ʌa Ãcõrẽ ume necai b̶ai careabema animarã draga edabari quĩrãca. Edaped̶a dji dragara animarã babue diabadad̶e jũma babue diaida b̶ʌa Ãcõrẽba bia unumãrẽã. Maʌ̃gʌra sacerdoteba oida b̶ʌa ab̶a ʌba cadjirua od̶a carea. Mãwãbʌrʌ Ãcõrẽba maʌ̃ cadjiruara quĩrãdoaya. 32 Ab̶aʌba chiwatu cãyãbara ovejada idjia cadjirua od̶a carea babue diabi quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, oveja wẽrãda edeida b̶ʌa. Maʌ̃ ovejara jũma bia b̶aida b̶ʌa. 33 Animarã babue diad̶i careabema beabadama idji jʌwara oveja boro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a o ʌrrãgo beaida b̶ʌa idjia cadjirua od̶a carea. 34 Maʌ̃be sacerdoteba maʌ̃ cadjirua carea oveja bead̶a oad̶e idji jʌwa jĩwĩnĩra b̶eguea edaped̶a animarã babue diabadad̶e cachu quĩrãca b̶eara soaida b̶ʌa. Oveja oa b̶ed̶ara animarã babue diabada cob̶ʌ caita jũma weaida b̶ʌa. 35 Maʌ̃be dji dragada jũma edaida b̶ʌa Ãcõrẽ ume necai b̶ai careabema animarã draga edabari  d 4:26. Levitico capítulo 3. Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.

LEVITICO 4​, ​5 178

quĩrãca. Edaped̶a dji dragara Ãcõrẽa jũma babue diaida b̶ʌa animarã babue diabadad̶e bá nũmʌcãda animarã ʌ̃rʌ̃. Maʌ̃gʌra idjia oida b̶ʌa ab̶aʌba cadjirua od̶a carea. Mãwãbʌrʌ Ãcõrẽba maʌ̃ cadjiruara quĩrãdoaya. 1 Bãrã bororãba ẽberã cawa obʌdad̶e ab̶a ʌda trʌ̃nibʌrʌ, maʌ̃gʌ ́ ʌrʌ cadjiruada o b̶ʌa. Maʌ̃ carea ẽberãba ununada wa ũrĩnada jaraẽb 2 bed̶ead̶e b̶aya. Bãrãba cocara panʌ animarã mẽãbemada, daupẽbadada, wa jãne wãbada beud̶ada ab̶a ʌba waraibʌrʌ, warad̶ada adua b̶ʌmĩna maʌ̃ ẽberãra Ãcõrẽ quĩrãpita biẽ ́ b̶ed̶a bẽrã bed̶ead̶e b̶ʌa. e 3 Ab̶a ʌba Ãcõrẽ quĩrãpita biẽ ́ b̶ʌ ẽberãda waraibʌrʌ wa maʌ̃ ẽberãnebemada waraibʌrʌ, mãwã warad̶ara adua b̶ʌmĩna cawabʌrʌd̶e bed̶ead̶e b̶aya. f 4 Ab̶a ʌba ́ e bariduad̶e oida wãrãneba jaraibʌrʌ, mãwã jarad̶ara quĩrãcuita crĩchaẽn quĩrãdoaimĩna cawabʌrʌd̶e Ãcõrẽ quĩrãpita bed̶ead̶e b̶aya. 5 Mãwã b̶ea cadjirua od̶aba idjia od̶ara jũmarãa ebud̶a jaraida b̶ʌa. 6 Idjia cadjirua od̶a carea idji animarãnebema oveja wẽrãda wa chiwatu wẽrãda edeida b̶ʌa Ãcõrẽa babue diabi carea. Maʌ̃be sacerdoteba maʌ̃gʌ animarã dragara Ãcõrẽa babue diaida b̶ʌa maʌ̃ ẽberãba cadjirua od̶a carea. 7 Ne neẽ ́ quiruba ovejada diai carea neẽ ́ b̶ʌbʌrʌ, puchirãda umé wa putujuda umé edeida b̶ʌa. Ab̶a Ãcõrẽ quĩrãpita beabida b̶ʌa idjia cadjirua od̶a carea idjab̶a ab̶a Ãcõrẽa jũma babue diabida b̶ʌa. 8 Maʌ̃ umébema ĩbanara sacerdotemaa edeped̶a sacerdoteba ab̶a otapuya beaida b̶ʌa dji eded̶aba cadjirua od̶a carea. Otapuya beabʌrʌd̶e ab̶ed̶a dji borora tʌcara b̶ʌa. 9 Maʌ̃ cadjirua carea ĩbana bead̶a oara animarã babue diabada orro ab̶aare maãrĩ jĩãpoida b̶ʌa. Oa b̶ed̶ara animarã babue diabada cob̶ʌ caita jũma weaida b̶ʌa. Mãwã oida b̶ʌa dji eded̶aba cadjirua od̶a carea. 10 Maʌ̃be sacerdoteba dewarabema ĩbanara jũma Ãcõrẽa babue diaida b̶ʌa Ãcõrẽba obi jarad̶a quĩrãca. g Jũma maʌ̃gʌra idjia oida b̶ʌa dji eded̶aba cadjirua od̶a carea. Mãwãbʌrʌ Ãcõrẽba maʌ̃ cadjiruara quĩrãdoaya. 11 Baribʌrʌ ne neẽ ́ quiruba puchirãda umé wa putujuda umé diai carea neẽ ́ b̶ʌbʌrʌ, dji biara b̶ʌ harinada eped̶eco jũgurua umé diaida b̶ʌa idjia cadjirua od̶a carea. h Maʌ̃ harinane nedragada, incienso quera sid̶a b̶ʌcara b̶ʌa cadjirua carea dia b̶ʌ bẽrã. 12 Maʌ̃ harinara sacerdotemaa edeped̶a sacerdoteba jʌwa baratʌma ab̶a edaped̶a Ãcõrẽa babue diaida b̶ʌa animarã babue diabadad̶e bá nũmʌcãda ʌ̃rʌ̃. Maʌ̃ maãrĩ babue diabʌrʌd̶eba acʌbi b̶ʌa harinara jũma Ãcõrẽa dia b̶ʌda. Maʌ̃ harina diad̶ara cadjirua carea diasia. 13 Sacerdoteba mãwã oida b̶ʌa dji eded̶aba cadjirua od̶a carea. Mãwãbʌrʌ Ãcõrẽba maʌ̃ cadjiruara quĩrãdoaya. Harina b̶ed̶ara sacerdote itea b̶aya bãrã néud̶ebema Ãcõrẽa babue diabʌrʌd̶e dji b̶ed̶ara idji itea b̶ebari quĩrãca.”–

5e 5:2. Levitico capítulo 11. f 5:3. Levitico capítulo 12–15. g 5:10. Levitico 1:14-17. h 5:11. Eped̶eco jũgurua umé. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “décima parte de un efa.” Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.

 179

LEVITICO 5​, 6, ​10

Bed̶ead̶e b̶ʌba diaida b̶ʌ

14 Idjab̶a

Ãcõrẽba Moisea jarasia: oi crĩchaẽ ́ b̶ʌd̶e ab̶aʌba Ãcõrẽa diaida b̶ʌd̶ebemada jũma ́ diaẽbʌrʌ, maʌ̃ cadjirua od̶a carea idji animarãnebema oveja dji umaquĩrãda Ãcõrẽa diaida b̶ʌa. Maʌ̃ ovejara jũma bia b̶aida b̶ʌa. Dji nẽbʌara daucha b̶aida b̶ʌa idjia diaida b̶ʌ quĩrãca. Maʌ̃bari paratara diabʌrʌbara Ãcõrẽ ded̶e zabada quĩrãca diaida b̶acasia. 16 Idjia Ãcõrẽa diaẽ ́ b̶ʌda diaped̶a sacerdotea maʌ̃ aud̶u diaida b̶ʌa. i Maʌ̃be idjia ovejara beaped̶a idji cadjirua carea sacerdoteba Ãcõrẽa babue diaya. Mãwãbʌrʌ Ãcõrẽba maʌ̃ cadjiruara quĩrãdoaya. 17 Ab̶a ʌba Ãcõrẽ leyda ãĩ oibʌrʌ, ãĩ od̶ada adua b̶ʌ mĩna Ãcõrẽ quĩrãpita maʌ̃ cadjirua carea bed̶ead̶e b̶ʌa. 18 Cawabʌrʌd̶e idji animarãnebema oveja dji umaquĩrãda sacerdotemaa edeida b̶ʌa Ãcõrẽa babue diamãrẽã maʌ̃ cadjirua od̶a carea. Maʌ̃ ovejara jũma bia b̶aida b̶ʌa. Dji nẽbʌara daucha b̶aida b̶ʌa idjia diaida b̶ʌ quĩrãca. Ovejara beaped̶a idji cadjirua carea sacerdoteba Ãcõrẽa babue diaya. Mãwã idjia adua b̶ʌd̶e cadjirua od̶ara Ãcõrẽba quĩrãdoaya. 19 Maʌ̃ ẽberãba Ãcõrẽ leyda ãĩ od̶a bẽrã bed̶ead̶e b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã ovejara babue diaida b̶ʌa. 1 Idjab̶a Ãcõrẽba Moisea jarasia: 2 –Ab̶aʌba idjia wagamãrẽã ne b̶ed̶ada sewad̶eba adua b̶ʌad̶a aibʌrʌ, wa idjia drʌad̶ada drʌaẽ ́ b̶ʌad̶a aibʌrʌ, wa cũrũga b̶ʌd̶eba djãrãneda jãrĩbʌrʌ, Ãcõrẽ quĩrãpita cadjiruada o b̶ʌa. 3 Maʌ̃ awara ab̶aʌba ne aduad̶ada unuped̶a sewad̶eba unuẽ ́ b̶ʌad̶a aibʌrʌ, wa baridua maʌ̃ quĩrãca b̶eada oped̶a mẽrãibʌrʌ, Ãcõrẽ quĩrãpita cadjiruada o b̶ʌa. 4-5 Bariduaba maʌ̃ cadjirua quĩrãca b̶eada oibʌrʌ, Ãcõrẽ quĩrãpita bed̶ead̶e b̶aya. Maʌ̃ bẽrã idjia drʌa erob̶ʌra, wa cũrũga b̶ʌd̶eba jãrĩ erob̶ʌra, wa idjima b̶ed̶a sewad̶eba jẽda diaẽ ́ b̶ʌra, wa djãrã ne aduad̶a mẽrã erob̶ʌra, wa baridua djãrãne mẽrã erob̶ʌ sid̶a djibaría jẽda diaida b̶ʌa. Jẽda diaped̶a maʌ̃ aud̶u diaida b̶ʌa. j Mãwã diaida b̶ʌa idjia cadjirua od̶a carea oveja beabʌrʌ ewarid̶e. 6 Maʌ̃ne idji animarãnebema oveja dji umaquĩrãda sacerdotemaa edeida b̶ʌa babue diamãrẽã idjia cadjirua od̶a carea. Maʌ̃ ovejara jũma bia b̶aida b̶ʌa. Dji nẽbʌara daucha b̶aida b̶ʌa idjia diaida b̶ʌ quĩrãca. 7 Idjia ovejara beaped̶a idji cadjirua carea sacerdoteba Ãcõrẽ quĩrãpita babue diaya. Mãwãbʌrʌ Ãcõrẽba maʌ̃ cadjiruara quĩrãdoaya. 15 –Cadjirua610

1  Aaroʌ̃

Nadába, Abiu bid̶a cadjirua oped̶ad̶a

warrarã Nadába, Abiu bid̶a ãdji quera babada eped̶ecoda edad̶aped̶a tʌbʌdauda quera sid̶a maʌ̃ eped̶ecod̶e b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃da Ãcõrẽba jarad̶a awara idji quĩrãpita básid̶aa. k 2 Maʌ̃ carea Ãcõrẽba tʌbʌ  

i 5:16. Maʌ̃ aud̶u . Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “la quinta parte.” j 6:4-5. Maʌ̃ aud̶u . Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “la quinta parte.” k 10:1. Exodo 30:7-9d̶e jara b̶ʌa sãwã Ãcõrẽ quĩrãpita querada báida b̶ʌda. Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.

LEVITICO 10​, 16 180

uruada idji b̶ʌmaʌba eradrʌbisia. Maʌ̃ uruaba ãdjira bá beasia. Mãwã idji quĩrãpita beusid̶aa. 3 Maʌ̃be Moiseba Aaroʌ̃a jarasia: –Naʌ̃ra jãwãsia Ãcõrẽba jarad̶a quĩrãca oped̶ad̶aẽ ́ bẽrã. Ãcõrẽba nãwã jarasia: Mʌ̃ caita zebʌdaba mʌ̃ra waya pananida panʌa. Mʌ̃drʌ jũmarã quĩrãpita bia jarad̶ida panʌa. Maʌ̃da ũrĩped̶a Aaroʌ̃ra chupea b̶esia. 4 Maʌ̃be Moiseba Aaroʌ̃ djabadrõã Uziel warrarã Misaelda, Elzapaʌ̃ sid̶a trʌ̃ped̶a jarasia: –Zed̶adua. Bãrã ẽberãrã beuped̶ad̶ara Ãcõrẽ wua de caitabemada puru jĩga eded̶adua.– 5 Ara maʌ̃da zed̶aped̶a Moiseba jarad̶a quĩrãca dji beuped̶ad̶ara ãdji djio jʌ̃ panʌ bara puru jĩga edesid̶aa.  

16

1  Ãcõrẽba

Ãcõrẽba cadjirua quĩrãdoabari ewari

jarad̶a awara idji quĩrãpita quera babʌda carea Aaroʌ̃ warrarãra umé beusid̶aa. Beuped̶ad̶acarea Ãcõrẽra Moise ume bed̶easia. 2 Nãwã jarasia: –Bʌ djaba Aaroʌ̃a jaradua mʌ̃ ded̶e wua eatʌ jira b̶ʌ jẽdaare mʌ̃ itea biara b̶ʌ dejãne baridua ewarid̶e ed̶a wãrãmãrẽã. Baridua ewarid̶e ed̶a wãsira beuya, mʌ̃ra baurude ʌ̃rʌ̃ jʌ̃rãrãne b̶ʌ bẽrã. Ab̶abe mʌ̃a b̶ʌd̶a ewarid̶e ed̶a wãida b̶ʌa. 3 Maʌ̃ ewarid̶e Aaroʌ̃ba nãwã oida b̶ʌa: idjia cadjirua od̶a carea paca dji umaquĩrã zaqueda eneida b̶ʌa babue diai carea. Idjab̶a oveja dji umaquĩrãda eneida b̶ʌa jũma babue diai carea. 4 Maʌ̃be cuiped̶a idjia edre jʌ̃bari lino wua od̶ada jʌ̃ida b̶ʌa. Maʌ̃ ʌ̃rʌ̃ idjia jʌ̃bari lino wua od̶a torroa b̶ʌda jʌ̃ped̶a cʌrrʌ trãjʌ̃bari lino od̶aba trãjʌ̃ cob̶ʌida b̶ʌa. Idji borod̶e jʌ̃bari lino od̶a sid̶a jʌ̃ida b̶ʌa. Maʌ̃gʌra idjia jʌ̃ida b̶ʌa mʌ̃ quĩrãpita ne obʌrʌd̶e. 5 Maʌ̃ awara israelerãba cadjirua oped̶ad̶a carea idjía chiwatu dji umaquĩrãda umé diad̶ida panʌa dji draga babue diamãrẽã. Idjab̶a oveja dji umaquĩrãda diad̶ida panʌa jũma babue diamãrẽã. 6 Aaroʌ̃ba cadjirua od̶a carea, idji ẽberãrãba cadjirua oped̶ad̶a carea bid̶a paca umaquĩrã zaquera eneya babue diai carea. 7 Chiwatura umena mʌ̃ quĩrãpita eneida b̶ʌa mʌ̃ wua ded̶e ed̶a wãbada caita. 8 Maʌ̃be bãrãba cawad̶i carea jemenebada quĩrãca Aaroʌ̃ba oya cawai carea sãʌ̃gʌ chiwatuda mʌ̃ itea b̶aida idjab̶a sãʌ̃gʌda ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e ẽrãbueida. l 9 Chiwatu mʌ̃ itea b̶ed̶ara Aaroʌ̃ba babue diai carea b̶ʌya israelerãba cadjirua oped̶ad̶a carea. 10 Chiwatu ẽrãbuei carea b̶ed̶ara Aaroʌ̃ba mʌ̃ quĩrãpita zocai erob̶aya israelerãba cadjirua oped̶ad̶ara ãyã edemãrẽã ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶aa.  

l 16:8. Sãʌ̃gʌda ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e ẽrãbueida. Hebreo bed̶ead̶e jara b̶ʌa “sãʌ̃gʌda Azazel carea diabueida.” Azazel trʌ̃ba jara b̶ʌ ra ebud̶a b̶ʌẽá . Naʌ̃gʌrã crĩchada dia b̶ʌa: chiwatu ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e ẽrãbueida, ẽjũã chiwatu ẽrãbuebadada, wa jai põãsa ewaraga b̶ʌ ẽjũãne b̶abarida. Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.

 181

LEVITICO 16

11 Aaroʌ̃ba

paca zaquera o ʌrrãgo beaida b̶ʌa idjia cadjirua od̶a carea idjab̶a idji ẽberãrãba cadjirua oped̶ad̶a carea bid̶a. 12 Maʌ̃be quera babada eped̶ecoda edaped̶a tʌbʌdau mʌ̃ quĩrãpita b̶ʌ animarã babue diabadad̶ebemaba biraida b̶ʌa. Idjab̶a incienso quera dji ʌrabad̶ada jʌwa baratʌma umé edaida b̶ʌa. Maʌ̃ra jũma edeida b̶ʌa mʌ̃ ded̶e wua eatʌ jira b̶ʌ jẽdaare. 13 Mama mʌ̃ quĩrãpita querada tʌbʌdau ʌ̃rʌ̃ cuaida b̶ʌa cowa nũmemãrẽã. Maʌ̃ cowaaba mʌ̃ baurude ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌra ãnã edaya. Mãwãbʌrʌ Aaroʌ̃ra beuẽá . 14 Maʌ̃be paca oada edaped̶a idji jʌwa jĩwĩnĩba maãrĩ jĩãpoida b̶ʌa baurude ʌ̃rʌ̃ iquid̶a. Idjab̶a baurude quĩrãpe egode b̶arima siete jĩãpoida b̶ʌa. 15 Maʌ̃be dajadaa wãped̶a chiwatu mʌ̃ itea b̶ed̶ara o ʌrrãgo beaida b̶ʌa israelerãba cadjirua oped̶ad̶a carea. Chiwatu oara mʌ̃ wua ded̶e eatʌ jira b̶ʌ jẽdaare edeped̶a baurude ʌ̃rʌ̃, baurude quĩrãpe egode bid̶a jĩãpoida b̶ʌa idjia naãrã paca oa jĩãpod̶a quĩrãca. 16 Mʌ̃ wua dera bãrã dji cadjirua obadarã tãẽna b̶ʌ bẽrã Aaroʌ̃ba mãwã oaba jĩãpoida b̶ʌa. Mãwã mʌ̃ itea biara b̶ʌ dejãda mʌ̃ quĩrãpita bia b̶ʌya israelerãba cadjirua o panʌnebemada, mʌ̃ quĩrãpita biẽ ́ panʌnebemada, idjab̶a mʌ̃ bed̶ea ĩjã od̶aẽ ́ panʌnebema sid̶a. Mʌ̃ itea b̶ʌ dejãra ara maʌ̃ quĩrãca oida b̶ʌa mʌ̃ quĩrãpita bia b̶emãrẽã. 17 Aaroʌ̃ba cadjirua carea mʌ̃ itea biara b̶ʌ dejãne oa jĩãpod̶e wãbʌrʌd̶e ab̶a ẽdrʌbʌrʌd̶aa ni ab̶aʌda mʌ̃ wua ded̶e b̶acara b̶ʌa. Mama ed̶a b̶ʌd̶e Aaroʌ̃ba oara jĩãpoya idjia cadjirua od̶a carea, idji ẽberãrãba cadjirua oped̶ad̶a carea, idjab̶a israelerãba cadjirua oped̶ad̶a carea bid̶a. 18 Mʌ̃ wua ded̶eba dajadaa zeped̶a mʌ̃ quĩrãpita b̶ʌ animarã babue diabadamaa wãida b̶ʌa bia b̶ʌi carea. Idjia paca oara, chiwatu oa sid̶a maãrĩ edaped̶a animarã babue diabadad̶e cachu quĩrãca b̶eara soaida b̶ʌa. 19 Maʌ̃be animarã babue diabada ʌ̃rʌ̃ idji jʌwa jĩwĩnĩba oada b̶arima siete jĩãpoida b̶ʌa animarã babue diabadara mʌ̃ quĩrãpita bia b̶ʌi carea. Mãwã oida b̶ʌa animarã babue diabadara israelerã mʌ̃ quĩrãpita biẽ ́ panʌneba biẽ ́ b̶ebari bẽrã. 20 Mʌ̃ itea biara b̶ʌ dejã, mʌ̃ itea b̶ʌ dejã, animarã babue diabada sid̶a mʌ̃ quĩrãpita bia b̶ʌd̶acarea Aaroʌ̃ba chiwatu wad̶i zocai erob̶ʌra caita eneida b̶ʌa. 21 Idji jʌwara chiwatu boro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a jũma israelerãba cadjirua oped̶ad̶ara, mʌ̃ bed̶ea ĩjã od̶aẽ ́ panana sid̶a Aaroʌ̃ba ebud̶a jaraida b̶ʌa maʌ̃ cadjiruara chiwatu ʌ̃rʌ̃ b̶ʌi carea. Maʌ̃be ab̶a ʌda b̶ʌya chiwatura ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶aa edemãrẽã. 22 Maʌ̃ chiwatuba jũma ́ aa. Mama ẽjũã põãsa ewaraga bãrã cadjiruara ãyã edeya ẽberãrã neẽm b̶ʌd̶e dji eded̶aba chiwatura ẽrãbueida b̶ʌa. 23 Maʌ̃misa Aaroʌ̃ra mʌ̃ wua ded̶e ed̶a wãped̶a idjia jʌ̃ b̶ʌ lino wua od̶ara ẽrãped̶a mama ameida b̶ʌa. Maʌ̃ra idjia jʌ̃baria mʌ̃ itea biara b̶ʌ dejãne wãi carea. 24 Maʌ̃be arima cuiped̶a idjia ewariza jʌ̃barida jʌ̃ida b̶ʌa. Maʌ̃be dajadaa wãped̶a idjia enena ovejada, israelerãba diaped̶ad̶a oveja sid̶a beaped̶a jũma babue diaida b̶ʌa idjia cadjirua od̶a carea, israelerãba  

Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.

LEVITICO 16​, ​23 182

cadjirua oped̶ad̶a carea bid̶a. 25 Maʌ̃be cadjirua carea paca, chiwatu sid̶a bead̶a dragada animarã babue diabadad̶e jũma babueida b̶ʌa. 26 Chiwatu ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e ẽrãbued̶a ra jẽda zebʌrʌd̶e cuida b̶ʌa idjab̶a idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra tãtoida b̶ʌa. Maʌ̃bebʌrʌ bãrã duanʌmaa zeida b̶ʌa. 27 Bãrã cadjirua carea bead̶a pacara, chiwatu sid̶a israelerã duanʌmaʌba ãyã edeida b̶ʌa babuei carea. Dji era, dji djarara, dji ã sid̶a jũma babueida b̶ʌa. Aaroʌ̃ba maʌ̃ animarã oara mʌ̃ itea biara b̶ʌ dejãne jĩãposia. 28 Ẽberã maʌ̃ animarã ãyã bád̶e wã b̶ad̶ara jẽda zebʌrʌd̶e cuida b̶ʌa idjab̶a idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra tãtoida b̶ʌa. Maʌ̃bebʌrʌ bãrã duanʌmaa zeida b̶ʌa. 29 Id̶iba ʌ̃taa bãrã israelerãba naʌ̃ bed̶eada ĩjã od̶ida panʌa. Poaza sietebema jed̶ecod̶e die ewari b̶ʌd̶e bãrãba ne cod̶aca ewarida od̶ida panʌa. m Maʌ̃ ewarid̶e trajacara panʌa. Ãĩbemarã bãrã tãẽna panʌ sid̶a trajacara panʌa. 30 Poaza maʌ̃ ewarid̶e sacerdote dji dromaara b̶ʌba mʌ̃a jarad̶a quĩrãca oya bãrãba cadjirua oped̶ad̶a carea. Mãwã bãrãra mʌ̃ quĩrãpita bia b̶ead̶ia. 31 Maʌ̃ ewarira ʌ̃nãũbada ewari dromaa. Maʌ̃ne bãrãra ne cod̶acara panʌa. Id̶iba ʌ̃taa poaza maʌ̃ ewarid̶e mãwã od̶ida panʌa. 32 Sacerdote dji dromaara b̶ʌ jaid̶abʌrʌd̶e idji warra boro ʌ̃rʌ̃ olivo dragada wead̶ida panʌa idji zeza cacuabari b̶emãrẽã. Maʌ̃ warraba israelerãba cadjirua oped̶ad̶a carea oida b̶ʌ quĩrãca oya. Maʌ̃ ewarid̶e sacerdoteba lino wua od̶a jʌ̃ida b̶ʌra jʌ̃ya. 33 Maʌ̃ne oa jĩãpo b̶ʌd̶eba idjia mʌ̃ itea biara b̶ʌ dejãda, mʌ̃ itea b̶ʌ dejãda, animarã babue diabada sid̶a bia b̶ʌya. Idjab̶a sacerdoterãba cadjirua oped̶ad̶a carea, jũma bãrãba cadjirua oped̶ad̶a carea bid̶a idjia oida b̶ʌ quĩrãca oya. 34 Id̶iba ʌ̃taa mʌ̃a naʌ̃ra ĩjã obi b̶ʌa: poaza b̶a rima ab̶a sacerdote dji dromaara b̶ʌba mʌ̃a jarad̶a quĩrãca oida b̶ʌa jũma israelerãba cadjirua oped̶ad̶a carea. Maʌ̃be Ãcõrẽba Moisea jarad̶a quĩrãca o panesid̶aa.  23

Ewari droma b̶ea Ãcõrẽba obid̶a

Ãcõrẽba Moisea jarasia: jaradua mʌ̃a naʌ̃gʌ ewari droma b̶eada poaza obi b̶ʌda. Maʌ̃ ewari b̶ead̶e bãrãra ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. 3 Sei

1  Maʌ̃be

2 –Israelerãa

Ʌ̃nãũbada ewari

ewari bãrã trajura od̶ida panʌa, baribʌrʌ sietebema ewarid̶e ʌ̃nãũnida panʌa. Maʌ̃ ewarid̶e bãrãra ni maãrĩ bid̶a trajad̶acara panʌa. m 16:29. Ʌ̃c ʌrʌmaarã israelerã ne cod̶aca ewarid̶e baido docara panasid̶aa, ãdji quima ume jipa cãĩnida panasid̶aa, ãdji jĩrũne jʌ̃badada jʌ̃cara panasid̶aa idjab̶a cuicara panasid̶aa. Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.

 183

LEVITICO 23

Maʌ̃ awara ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. Bãrã panane wãbʌdama bid̶a ʌ̃nãũbada ewarira mʌ̃ itea wagad̶ida panʌa.

4 Mʌ̃a

Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewari idjab̶a paʌ̃ ẽsãbari neẽ ́ b̶ʌ cobada ewari

naʌ̃gʌ ewari droma b̶eada poaza obi b̶ʌa. Mʌ̃a b̶ʌd̶a ewarid̶e maʌ̃ ewari b̶eara bãrãba od̶ida panʌa. Maʌ̃ ewarid̶e ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. 5 Poaza dji naãrãbema jed̶ecod̶e catorce ewari queubʌrʌd̶e bãrã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewarira od̶ida panʌa mʌ̃á bia bed̶ead̶i carea. n 6 Maʌ̃be ab̶ari jed̶ecod̶e quince ewarid̶eba ʌ̃taa bãrãba paʌ̃ ẽsãbari neẽ ́ b̶ʌ cobada ewarira od̶ida panʌa mʌ̃á bia bed̶ead̶i carea. o Maʌ̃ne siete ewari bãrãba paʌ̃ ẽsãbari neẽ ́ b̶ʌda cod̶ida panʌa. 7 Dji naãrãbema ewarid̶e bãrãra ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃á bia bed̶ead̶i carea. Maʌ̃ ewarid̶e bãrãra trajad̶acara panʌa. 8 Maʌ̃ siete ewarid̶e animarãda mʌ̃á ewariza babue diabid̶ida panʌa. Jĩrũarebema ewarid̶e bãrãra wayacusa ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃á bia bed̶ead̶i carea. Maʌ̃ ewarid̶e bid̶a bãrãra trajad̶acara panʌa.–  9 Idjab̶a

Néud̶ebema naãrã ewabʌda Ãcõrẽa diabada ewari

Ãcõrẽba Moisea jarasia: nãwã jaradua: “Mʌ̃a bãrãa diai jarad̶a ẽjũãne jũẽped̶ad̶acarea poaza bãrã néu naãrã ewabʌdad̶ebemada jʌwa jãmãtʌma ab̶a sacerdotemaa eded̶ida panʌa. 11 Maʌ̃ra idjia mʌ̃ quĩrãpita ʌ̃taa waida b̶ʌa mʌ̃a bãrã bia unui carea. Mãwã oida b̶ʌa bãrã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewari nurẽma. 12 Ara maʌ̃ ewarid̶e bãrãba oveja poa ab̶a b̶ʌda mʌ̃́a babue diabid̶ida panʌa. Maʌ̃ ovejara jũma bia b̶aida b̶ʌa. 13 Maʌ̃ awara dji biara b̶ʌ harinada eped̶eco jũgurua umé nedragad̶aa bʌratʌd̶aped̶a maʌ̃nebema sid̶a mʌ̃́a maãrĩ babue diabid̶ida panʌa. p Maʌ̃ harina babue diabʌrʌra mʌ̃a bia unuya. Idjab̶a uva b̶ada boteya ab̶a animarã babue diabada ʌ̃rʌ̃ mʌ̃́a wea diabid̶ida panʌa. q 14 Poaza maʌ̃gʌra mʌ̃́a diad̶i naẽna maʌ̃ poad̶ebema ewabʌdara cocara panʌa. Djiwid̶i puread̶ara, dji jututiad̶a sid̶a cocara panʌa. Paʌ̃ sid̶a od̶aped̶a cocara panʌa. Id̶iba ʌ̃taa bãrã panane wãbʌdaza maʌ̃ bed̶eara ĩjã od̶ida panʌa. 10 –Israelerãa

15 Bãrã

Néu naãrã ewaped̶ad̶a carea b̶ʌsrid̶a obada ewari

Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewari nurẽma bãrã néu naãrã ewabʌdad̶ebemada mʌ̃́a jʌwa jãmãtʌma ab̶a diad̶aped̶a domia siete juachad̶ida panʌa. 16 Maʌ̃ siete domia juachaped̶ad̶acarea nurẽma  

n 23:5. Exodo 12:1-11. o 23:6. Exodo 12:14-20. p 23:13. Eped̶eco jũgurua umé. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “una décima de un efa.” q 23:13. Boteya ab̶a . Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “un cuarto de hin.” Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.

LEVITICO 23 184

cincuenta ewari baya. Maʌ̃ ewarid̶e bãrã néu naãrã ewaped̶ad̶ad̶ebemada mʌ̃́a wayacusa diad̶e zed̶ida panʌa. r 17 Nãwã od̶ida panʌa: bãrã diguid̶a ʌba paʌ̃da umé enenida panʌa mʌ̃́a ʌ̃taa wa diabid̶i carea. Maʌ̃ paʌ̃ra eped̶eco jũgurua umé dji biara b̶ʌ harina ẽsãbari bara od̶a baida b̶ʌa. 18 Maʌ̃ paʌ̃ diabʌdad̶e paca dji umaquĩrã zaqueda ab̶a, oveja dji umaquĩrãda umé, idjab̶a oveja dji umaquĩrã zaquerã poa ab̶a b̶eada siete diad̶ida panʌa. Maʌ̃ animarãra jũma bia b̶ead̶ida panʌa. Maʌ̃gʌra diad̶ia sacerdoteba mʌ̃́a jũma babue diamãrẽã. Maʌ̃gʌrã animarã babue diabʌrʌd̶e bãrã néud̶ebema harina od̶ara mʌ̃́a diabid̶ida panʌa, uva b̶a sid̶a wea diabid̶ida panʌa. Maʌ̃ babue diabʌrʌra mʌ̃a bia unuya. 19 Maʌ̃be bãrãba cadjirua oped̶ad̶a carea chiwatu dji umaquĩrãda ab̶a bead̶aped̶a sacerdoteba babue diaida b̶ʌa. Idjab̶a Ãcõrẽ ume necai b̶ai carea oveja zaquerã poa ab̶a b̶eada umé bead̶apeda sacerdoteba dji dragada babue diaida b̶ʌa. 20 Maʌ̃ umébema oveja zaque djarara, bãrã néu naãrã ewaped̶ad̶ad̶ebema paʌ̃ od̶a sid̶a sacerdoteba mʌ̃́a ʌ̃taa wa diaida b̶ʌa. Maʌ̃ne jũma maʌ̃gʌra mʌ̃ itea b̶eya. Maʌ̃ bẽrã sacerdoterãba jũma edad̶ida panʌa cod̶i carea. 21 Ara maʌ̃ ewarid̶e bãrãra ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. Maʌ̃ ewarid̶e trajad̶acara panʌa. Id̶iba ʌ̃taa bãrã panane wãbʌdaza bãrãba, bãrã warrarãneba yõbʌdarã bid̶a maʌ̃ bed̶eara ĩjã od̶ida panʌa. 22 Bãrã néu ewabʌdad̶e jũma ewarãnadua. Icawa maãrĩ b̶ed̶adua. Dji b̶aed̶a sid̶a jʌrʌ perãnadua. Maʌ̃gʌra b̶ed̶adua dji ne neẽ ́ qued̶ea itea idjab̶a ãĩbemarã bãrã tãẽna panʌ itea. Mʌ̃ra bãrã Ãcõrẽa.”–  Cachiru zabada ewari

23 Idjab̶a

Ãcõrẽba Moisea jarasia: nãwã jaradua: “Poaza sietebema jed̶ecod̶e dji nabema ewarid̶e bãrãba ʌ̃nãũbada ewarida wagad̶ida panʌa. Bãrãra trajad̶acara panʌa. Maʌ̃ ewarid̶e bãrãba cachiruda zad̶aped̶a ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. Idjab̶a animarãda mʌ̃́a babue diabid̶ida panʌa.”– 24-25 –Israelerãa

Ãcõrẽba cadjirua quĩrãdoabari ewari

26 Idjab̶a

Ãcõrẽba Moisea jarasia: sietebema jed̶ecod̶e die ewari b̶ʌd̶e mʌ̃a cadjirua quĩrãdoabari ewarida bãrãba od̶ida panʌa. s Maʌ̃ ewarid̶e bãrãra ne cod̶acara panʌa, ãbaa ́ bia bed̶ead̶i carea, idjab̶a animarãda mʌ̃á babue dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃a 28 diabid̶ida panʌa. Maʌ̃ ewarira mʌ̃a cadjirua quĩrãdoabari ewari bẽrã bãrãra trajad̶acara panʌa. Maʌ̃ ewarid̶e sacerdoteba oya bãrãba cadjirua oped̶ad̶ara mʌ̃a quĩrãdoamãrẽã. 29 Maʌ̃ ewarid̶e bariduaba ne cod̶aca ́ ʌrʌ, idjira bãrã tãẽnabemada ãyã jʌretad̶ida panʌa. 30 Idjab̶a ewarida oẽb 27 –Poazar 23:16. Maʌ̃ ewarira Nuevo Testamentod̶e Pentecoste abadaa.

s 23:27. Levitico 16:1-34.

Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.

 185

LEVITICO 23

bariduaba trajuda maʌ̃ ewarid̶e oibʌrʌ, maʌ̃ ẽberãra mʌ̃a beubiya. 31 Maʌ̃ ewarid̶e bãrãra ni maãrĩ bid̶a trajad̶acara panʌa. Id̶iba ʌ̃taa bãrã panane wãbʌdaza bãrãba, bãrã warrarãneba yõbʌdarã bid̶a maʌ̃ bed̶eara ĩjã od̶ida panʌa. 32 Maʌ̃ ewarira bãrã ʌ̃nãũbada ewari dromaa. Maʌ̃ ewarid̶e bãrãra ne cod̶acara panʌa. Maʌ̃ ʌ̃nãũbada ewarira wagad̶ida panʌa poaza sietebema jed̶ecod̶e nueve ewari queud̶ad̶eba ab̶a nurẽma queubʌrʌd̶aa.–  33 Idjab̶a

Warrewarreabema de zaqued̶e panabada ewari

Ãcõrẽba Moisea jarasia: nãwã jaradua: “Poaza sietebema jed̶ecod̶e quince ewarid̶eba ́ bia ʌ̃taa siete ewari warrewarreabema de zaqued̶e pananida panʌa mʌ̃a 35 ́ bed̶ead̶i carea. Dji nabema ewarid̶e bãrãra ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃a 36 bia bed̶ead̶i carea. Maʌ̃ ewarid̶e bãrãra trajad̶acara panʌa. Maʌ̃ siete ́ ewariza babue diabid̶ida panʌa. Maʌ̃ siete ewari ewarid̶e animarãda mʌ̃a ́ bia jõnacarea nurẽma bãrãra wayacusa ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃a ́ bed̶ead̶i carea. Idjab̶a maʌ̃ ewarid̶e bãrãba mʌ̃a animarãda babue diabid̶ida panʌa. Maʌ̃ ewarira mʌ̃ itea waga panʌ bẽrã bãrãra trajad̶acara panʌa. 37 Jũma mʌ̃a jarad̶a ewari droma b̶eara bãrãba od̶ida panʌa. Maʌ̃ ewari b̶ead̶e bãrãra ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃á bia bed̶ead̶i carea idjab̶a mʌ̃á animarãda babue diabid̶i carea. Ewariza mʌ̃a jarad̶a quĩrãca bãrãba animarã b̶eada babue diabid̶ida panʌa, bãrã néud̶ebemada diabid̶ida panʌa, mʌ̃ ume necai b̶ead̶i carea animarã b̶eada babue diabid̶ida panʌa, idjab̶a uva b̶ada wea diabid̶ida panʌa. 38 Domiazabema ʌ̃nãũbada ewari awara mʌ̃a jarad̶a ewari droma b̶eara bãrãba od̶ida panʌa. Bãrãba ewariza mʌ̃á diad̶ida panʌ awara, sod̶eba mʌ̃á dia panʌ awara, mʌ̃á diad̶ida jaraped̶ad̶a awara, mʌ̃a jarad̶a ewari droma b̶ead̶e diabi b̶ʌra diad̶ida panʌa. 39 Bãrã néu jũma ewaped̶ad̶acarea siete ewari bãrãra warrewarreabema de zaqued̶e panabada ewarida od̶ida panʌa mʌ̃á bia bed̶ead̶i carea. Maʌ̃ ewarira od̶ida panʌa poaza sietebema jed̶ecod̶e quince ewarid̶eba ʌ̃taa. Dji nabema ewarid̶e bãrãba ʌ̃nãũbada ewarida wagad̶ida panʌa. Idjab̶a maʌ̃ siete ewari jõnacarea nurẽma bãrãba ʌ̃nãũbada ewarida wagad̶ida panʌa. 40 Dji nabema ewarid̶e bãrãba dji biara b̶ea nejõda, uruta queduaca b̶eada, bacuru jʌwate quedua bara b̶eada, do icawabema bacuru jʌwate quedua bara b̶ea sid̶a edad̶ida panʌa. t Maʌ̃be siete ewari bãrãra mʌ̃ quĩrãpita b̶ʌsrid̶a duananida panʌa. 41 Poaza sietebema jed̶ecod̶e bãrãba maʌ̃ ewari dromada siete ewari od̶ida panʌa mʌ̃á bia bed̶ead̶i carea. Id̶iba ʌ̃taa bãrãba, bãrã warrarãneba yõbʌdarã bid̶a naʌ̃ bed̶eara ĩjã od̶ida panʌa. 42 Maʌ̃ siete ewari droma o panʌne jũma bãrã israelerãra warrewarreabema de zaqued̶e pananida panʌa. 43 Mãwã bãrã warrarãneba yõbʌdarãba cawad̶ia bãrãra warrewarreabema de zaqued̶e panabadjid̶ada mʌ̃a bãrãra Egiptod̶eba ẽdrʌ enesid̶e. Mʌ̃ra bãrã Ãcõrẽa.”– 34 –Israelerãat 23:40. Dji biara b̶ea nejõda. Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽá cãrẽda jara b̶ʌda. Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.

LEVITICO 23​, ​24 186 44 Ãcõrẽba

mãwã jarad̶acarea Moiseba israelerãa jarasia jũma Ãcõrẽba jarad̶a ewari droma b̶ea od̶amãrẽã.

24

1  Ãcõrẽba

Ãcõrẽ wua ded̶e ĩbĩrã coad̶id̶ebema

Moisea jarasia: jaradua olivo draga idji awa quiruda bʌmaa enenamãrẽã. Maʌ̃ olivo dragaba mʌ̃ ded̶e ĩbĩrãra quewaraza coad̶ia. 3 Mʌ̃ ded̶e eatʌ jira b̶ʌ wua nocoare Aaroʌ̃ba ĩbĩrãra quewaraza coa b̶ʌya urua b̶amãrẽã ab̶a ʌ̃nadrʌbʌrʌd̶aa. Id̶iba ʌ̃taa bãrãneba yõbʌdarãba naʌ̃ bed̶eara ĩjã od̶ida panʌa. 4 Ĩbĩrã b̶ʌbada oro idji awa quiru od̶a jʌwateza ĩbĩrãra mʌ̃ quĩrãpita quewaraza coad̶ida panʌa. 2 –Israelerãa

Ãcõrẽ quĩrãpita b̶ʌbada paʌ̃

5 Dji biara b̶ʌ harinada edad̶aped̶a paʌ̃ra doce ãbud̶adua. Paʌ̃za harinara

eped̶eco jũgurua umé b̶aida b̶ʌa. u 6 Maʌ̃ paʌ̃ra mesa oro idji awa quiru od̶ad̶e Ãcõrẽ quĩrãpita errecama umé b̶ʌd̶adua. Errecamaza sei paʌ̃ b̶ʌd̶adua. 7 Errecamaza orrocawa incienso quera idji awa quiruda cob̶ʌd̶adua. Maʌ̃ querara dji paʌ̃ cacuabari Ãcõrẽa bá diaya. Maʌ̃ quera bá diabʌrʌba acʌbiya paʌ̃ra jũma Ãcõrẽa dia b̶ʌda. 8 Ʌ̃nãũbada ewariza paʌ̃ djiwid̶ida Ãcõrẽ quĩrãpita b̶ʌd̶ida panʌa. Ãcõrẽra israelerã ume bed̶ea b̶ʌd̶a bẽrã id̶iba ʌ̃taa mãwã od̶ida panʌa. 9 Maʌ̃ paʌ̃ cacuabari querara Ãcõrẽa bá diai bẽrã jũma maʌ̃ paʌ̃ra Ãcõrẽ itea b̶eya. Maʌ̃ bẽrã ab̶abe Aaroʌ̃ba, idji warrarã bid̶a arima cod̶ida panʌa.–  10 Ẽberãda

Ẽberãba Ãcõrẽ biẽ ́ jarad̶a

b̶asia. Dji papara Israeld̶ebema basía baribʌrʌ dji zezara Egiptod̶ebema basía. Ewari ab̶a maʌ̃ ẽberãra israelerã tãẽna pʌrrʌad̶e wãsia. Pʌrrʌa nĩne idjira ẽberã Israeld̶ebema ume djõsia. 11 Djõ panʌne idjia Ãcõrẽda biẽ ́ jarasia. Maʌ̃ carea israelerãba idjira Moisemaa edesid̶aa cawa omãrẽã. Maʌ̃ ẽberã papara Daʌ̃neba yõna Dibri cau Selomí basía. 12 Maʌ̃ ẽberãra jida eropanesid̶aa ab̶a Ãcõrẽba cawabibʌrʌd̶aa sãwã od̶ida panʌda. 13 Maʌ̃ne Ãcõrẽba Moisea jarasia: 14 –Jãʌ̃ ẽberã mʌ̃ biẽ ́ jarad̶a ra bãrã duanʌmaʌba ãyã eded̶adua. Jũma idjia mʌ̃ biẽ ́ jara b̶ʌ ũrĩped̶ad̶aba ãdji jʌwara idji boro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌd̶ida panʌa acʌbid̶i carea wãrãda bed̶ead̶e b̶ʌda. Mãwãnacarea jũmarãba idjira mõgaraba tab̶ari bead̶ida panʌa. 15 Israelerãa nãwã jaradua: “Bariduaba mʌ̃da biẽ ́ jaraibʌrʌ, idjira bed̶ead̶e b̶ʌ bẽrã beuida b̶ʌa. 16 Maʌ̃ bẽrã jũma bãrãba idjira mõgaraba tab̶ari bead̶ida panʌa. Mʌ̃ biẽ ́ jarad̶ada Israeld̶ebema baibʌrʌ wa ãĩbema baibʌrʌ, idjira bead̶ida panʌa. 17 Ab̶a ʌda mĩã beaibʌrʌ, idji sid̶a bead̶ida panʌa. 18 Ab̶a ʌba djãrã animarãda beaibʌrʌ, maʌ̃ animarã bead̶abari ab̶arica animarãda djibaría  u 24:5. Eped̶eco jũgurua umé. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “dos décimas de un efa.” Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.

 187

LEVITICO 24

diaida b̶ʌa. 19 Ab̶a ʌba djãrãda puoibʌrʌ, ara idjia puod̶a quĩrãca idji sid̶a puod̶ida panʌa. 20 Djãrã b̶ʌwʌrʌda b̶ʌasira, idji b̶ʌwʌrʌ sid̶a b̶ʌad̶ida panʌa. Djãrã dauda ãrĩsira, idji dau sid̶a ãrĩnida panʌa. Djãrã quid̶ada b̶ʌasira, idji quid̶a sid̶a b̶ʌad̶ida panʌa. Ara idjia djãrã puod̶a quĩrãca idji sid̶a puod̶ida panʌa. 21 Ab̶a ʌba djãrã animarãda beaibʌrʌ, maʌ̃ animarã cacuabari ab̶arica animarãda djibaría diaida b̶ʌa. Baribʌrʌ mĩã beaibʌrʌ, idjira bead̶ida panʌa. 22 Dji puod̶ara Israeld̶ebema baibʌrʌ wa ãĩbema baibʌrʌ, ab̶arica od̶ida panʌa. Mʌ̃ra bãrã Ãcõrẽa.”– 23 Moiseba jũma maʌ̃gʌra israelerãa jarasia. Mãwã jarad̶acarea ãdjirãba dji Ãcõrẽ biẽ ́ jarad̶ara ãyã eded̶aped̶a mõgaraba tab̶ari beasid̶aa Ãcõrẽba Moisea jarad̶a quĩrãca.  

Selecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Emberá del norte, 1a ed., © 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.