NUESTRA HISTORIA ELS NOSTRES

Peus de porc amb espardenyes (any 1992). Manitas de cerdo con cohombros de mar (año 1992). Clo ïsses, “ gelée” d e la seva aigua, llim a i gingebre (any ...
100KB Größe 6 Downloads 99 vistas
LA NOSTRA HISTÒRIA / NUESTRA HISTORIA A n x o v e s Nar d in , to m àq u e ts , p ip ar r as i p è tals d e c e b a A n c h o as Nar d in , to m ate s , p ip ar r as y p é talo s d e c e b o lla P e r n il p u r ib è r ic A r tu r o Sán c h e z Jam ó n p u r o ib é r ic o A r tu r o Sán c h e z

ELS NOSTRES CLÀSSICS / NUESTROS CLÁSICOS Tàr tar d ´o s tr e s i c av iar am b m atís d e p o m a ( an y 2000) Tar tar d e o s tr as y c av iar c o n m atiz d e m an zan a ( añ o 2000) P e u s d e p o r c am b e s p ar d e n y e s ( an y 1992) M an itas d e c e r d o c o n c o h o m b r o s d e m ar (añ o 1992) C lo ïs s e s , “ g e lé e ” d e la s e v a aig u a, llim a i g in g e b r e ( an y 1994) A lm e jas , “ g e lé e ” d e s u ag u a, lim a y je n g ib r e ( añ o 1994)

HORT, MAR i BOSC 2017 PRIMAVERA HUERTA, MAR Y BOSQUE 2017 PRIMAVERA To n y in a s o b r e h o r t i c lo r o fil·le s A tú n s o b r e h u e r to y c lo r o filas K o k o tx e s d e b ac allá, e s p àr r e c s , e l s e u p il-p il i n av alle s C o c o c h as d e b ac alao , e s p ár r ag o s , s u p il-p il y n av ajas L lag o s t a i e s p ar d e n y e s e n s u c d e c ald e r e t a i m at i s s o s L an g o s ta y c o h o m b r o s d e m ar e n ju g o d e c ald e r e ta y m atic e s Es c am ar là e n d o s e lab o r ac io n s : tar tar i c av iar i e n la s e v a am e r ic an a C ig ala e n d o s e lab o r ac io n e s : tar tar y c av iar y e n s u am e r ic an a

EL NOSTRE ARRÒS/ NUESTRO ARROZ A r r ò s m e ló s d e g am b o t A r r o z m e lo s o d e c ar ab in e r o

EL MAR i ELS SEUS HOSTES / EL MAR Y SUS HUÉSPEDES Tu r b o t e n e l s e u s u c , e s p ar d e n y a, alb e r g ín ia i g e latin o s o s d e v e d e lla R o d ab allo e n s u ju g o , c o h o m b r o d e m ar, b e r e n je n a y g e latin o s o s d e te r n e r a G all d e San t P e r e , s u c d e c alam ar s am b c r e m ó s d e p o p i alg u e s G allo San P e d r o , ju g o d e c alam ar e s c o n c r e m o s o s d e p u lp o y alg as

DEL BOSC, LA MUNTANYA/ DEL BOSQUE, LA MONTAÑA... C o lo m í e n p r im av e r a, m ú r g o le s , àr r e ls i le s s e v e s m an d o n g u ille s P ic h ó n e n p r im av e r a, c o lm e n illas , r aíc e s y s u s alb ó n d ig as L lo m d e W ag y u , b le d a-r av e s , p atata “ B o n n o tte ” , c ir e r e s i g u is at d e te n d o n s L o m o d e W ag y u , r e m o lac h as , p atata “ B o n n o tte ” , c e r e zas y g u is o d e te n d o n e s So ta fo r m a d e tar tar : W ag y u o r ig e n “ K ag o s h im a” am an it e n e n c u r tits i tò fo n a A m o d o d e tar tar : W ag y u o r ig e n “ K ag o s h im a” e n aliñ o d e e n c u r tid o s y tr u fa

Els p lats c o m p ar tits te n e n u n in c r e m e n t / L o s p lato s c o m p ar tid o s s e in c r e m e n t an M e n ú “ P e tite s H is tò r ie s 2017” /M e n ú “ P e q u e ñ as H is to r ias 2017” M e n ú “Tr ad ic ió ? 2017” / M e n ú “ Tr ad ic ió n ? 2017” Se r v e i d e P à / Se r v ic io d e P a I.V.A in c lò s /I.V.A in c lu ìd o