Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi ... - Derecho Animal

2 ago. 2016 - gíl·lids per a la participació en els concursos de cant. [2016/6273]. ORDEN 20/2016 de 28 de julio, de la Conselleria de Agri- cultura, Medio ...
311KB Größe 6 Downloads 86 vistas
Num. 7842 / 02.08.2016

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 20/2016, de 28 de juliol, de de la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’autoritza, amb caràcter excepcional, la captura, la tinença i la cria d’ocells fringíl·lids per a la participació en els concursos de cant.

22148

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ORDEN 20/2016 de 28 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la cual se autoriza, con carácter excepcional, la captura, tenencia y cría de aves fringílidas para la participación en los concursos de canto. [2016/6273]

[2016/6273]

A la Comunitat Valenciana hi ha una tradició molt arrelada en la captura de cinc espècies d’ocells per a l’ensinistrament i la participació en els concursos de cant. És una activitat tradicional i compta amb un gran nombre d’aficionats que realitzen la seua activitat a través d’associacions específiques per a això. La Generalitat té les competències de la gestió i l’aprofitament dels recursos naturals en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, així com la potestat de desplegament legislatiu a fi de regular la protecció del medi ambient, segons els articles 49 i 50 de la Llei 5/1982 d’1 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Els articles i la normativa reguladora per a la captura en viu d’aquestes espècies en el medi natural, han sigut els articles 10, 13 i 15 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana, i l’article 9.1 de la Directiva 2009/147/CE (Directiva Aus) on es preveu la possibilitat, quan no hi haja una altra solució satisfactòria, que els estats membres puguen introduir excepcions al règim general de protecció davant de determinats supòsits, i es permeta l’extracció del medi natural d’un cert nombre d’exemplars d’aquestes espècies en condicions estrictament controlades i per mètodes selectius de captura de xicotetes quantitats. La Llei 42/2007 de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, trasllada el que estableix la Directiva Aus. El Ministeri d’Agricultura, Aigua i Medi Ambient (MAGRAMA), seguint instruccions de la Comissió Europea, ha establit unes quotes de captura d’aquests ocells en nombre decreixent fins a l’any 2018, que es reparteix per comunitats autònomes, amb l’objectiu de reduir i regular l’extracció dels ocells del medi natural i substituir els utilitzats en els concursos de cant d’origen salvatge per ocells criats en captivitat. La cria en captivitat, que està més desenvolupada en altres països europeus, no és de moment una solució satisfactòria per a abastir de fringíl·lids el nombre d’aficionats de la Comunitat Valenciana, pel baix èxit reproductiu en captivitat d’aquests ocells, a causa de la singularitat en el comportament reproductiu de les espècies, no obstant això, davant dels acords existents i per instruccions de la Comissió Europea, aquesta activitat ha d’estar basada en la cria en captivitat, per la qual cosa el col·lectiu silvestrista ha d’avançar en aquesta línia. La norma específica per a aquesta activitat durant els últims anys, s’ha plasmat en l’ordre anual de vedes com a part de l’activitat cinegètica. Ara, amb aquesta nova ordre es pretén regular la captura, tinença i cria en captivitat de forma independent a aquesta activitat, per la qual cosa seguint les instruccions del ministeri amb competències en medi ambient i basant la seua regulació en la legislació anteriorment citada, atenem el seu desplegament. S’establiran quotes de captures anuals amb l’objecte d’afavorir i forçar la cria en captivitat. Els permisos de captures hauran d’incloure mascles i femelles i s’establirà un control dels animals de cria en captivitat per a diferenciar-los dels ocells capturats del medi natural. D’altra banda, ha d’existir intercanvi d’exemplars entre els aficionats al silvestrisme, per a evitar els inconvenients derivats de la consanguinitat com a resultat d’encreuaments endògens en relació amb les previsions de l’article 9.1.c i 9.1.d de la Directiva 200/9147/CEE. Unes altres normes reguladores complementàries d’aquesta activitat són la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre la protecció d’animals de companyia, i els decrets 83/2007, de 15 de juny i 158/1996, de 13 d’agost, del Govern Valencià, que despleguen l’esmentada llei, la Llei 6/2003, de 4 de març, de ramaderia de la Comunitat Valenciana, i les resolucions anuals del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per les quals s’aprova el Pla Anual Zoosanitari de la

En la Comunitat Valenciana existe una tradición muy arraigada en la captura de cinco especies de aves para el adiestramiento y participación en los de concursos de canto. Es una actividad tradicional y cuenta con gran número de aficionados que desarrollan su actividad a través de asociaciones específicas para este fin. La Generalitat tiene las competencias de la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, así como la potestad de desarrollo legislativo con el fin de regular la protección del medio ambiente, según los artículos 49 y 50 de la ley 5/1982 de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Los artículos y la normativa reguladora para la captura en vivo de estas especies en el medio natural, han sido los artículos 10, 13 y 15 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana, y el artículo 9.1 de la Directiva 2009/147/CE (Directiva Aves) donde se prevé la posibilidad, cuando no exista otra solución satisfactoria, que los estados miembros puedan introducir excepciones al régimen general de protección ante determinados supuestos, permitiéndose la extracción del medio natural de cierto número de ejemplares de estas especies en condiciones estrictamente controladas y por métodos selectivos de captura de pequeñas cantidades. La Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad traspone lo establecido por la Directiva Aves. El Ministerio de Agricultura, Agua y Medio Ambiente (MAGRAMA), siguiendo instrucciones de la Comisión Europea, ha establecido unos cupos de captura de estas aves en número decreciente hasta el año 2018, que se reparte por comunidades autónomas, con el objetivo de reducir y regular la extracción de estas aves del medio natural y sustituir las utilizadas en los concursos de canto de origen salvaje por aves criadas en cautividad. La cría en cautividad, que está más desarrollada en otros países europeos, no es de momento una solución satisfactoria para abastecer de fringílidos al número de aficionados de la Comunitat Valenciana, debido al bajo éxito reproductivo en cautividad de estas aves, debido a la singularidad en el comportamiento reproductivo de las especies, sin embargo, ante los acuerdos existentes y por instrucciones de la Comisión Europea, esta actividad ha de estar basada en la cría en cautividad, por lo que se debe avanzar en esta línea por parte del colectivo silvestrista. La norma específica para esta actividad durante los últimos años, se ha venido plasmando en la orden anual de vedas como parte de la actividad cinegética. Ahora, con esta nueva orden se pretende regular la captura, tenencia y cría en cautividad de forma independiente a esta actividad, por lo que siguiendo las instrucciones del ministerio con competencias en medio ambiente y basando su regulación en la legislación anteriormente citada atendemos a su desarrollo. Se establecerán cuotas de capturas anuales con el objeto de favorecer y forzar la cría en cautividad. Los permisos de capturas habrán de incluir machos y hembras y se establecerá un control de los animales de cría en cautividad para diferenciarlas de las aves capturadas del medio natural. Por otro lado, debe existir intercambio de ejemplares entre los aficionados al silvestrismo, para evitar los inconvenientes derivados de la consanguinidad como resultado de cruces endógenos en relación a las previsiones del artículo 9.1.c y 9.1.d de la Directiva 200/9147/CEE. Otras normas reguladoras complementarias de esta actividad son la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre la protección de animales de compañía, y los el Decreto 83/2007, de 15 de junio, y el Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano, que desarrollan la citada ley, la Ley 6/2003 de 4 de marzo, de Ganadería de la Comunitat Valenciana, y las resoluciones anuales del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por las que se aprueba el Plan Anual

Num. 7842 / 02.08.2016

22149

Comunitat Valenciana per a l’any en curs i en qualsevol altra legislació sectorial aplicable. En virtut de les facultats que em confereix l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, el Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en què s’organitza l’administració de la Generalitat, així com de conformitat amb el que disposa el Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (DOCV 7620, 22.09.2015), oïda la comissió de fringíl·lids sorgida del Consell Valencià de la Caça, conforme al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,i fent ús de les facultats que tinc atribuïdes,

Zoosanitario de la Comunitat Valenciana para el año en curso y en cualquier otra legislación sectorial aplicable. En virtud de las facultades que me confiere el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el Decreto 7/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, por el que determina las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat, así como de conformidad con lo dispuesto en Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (DOCV 7620, 22.09.2015), oída la comisión de fringílidos surgida del Consejo Valenciano de la Caza, conforme al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y en uso de las facultades que tengo atribuidas,

ORDENE

ORDENO

Article 1. Objecte La regulació fins al 31 de desembre del 2018 de les captures excepcionals basant-se en l’article 61.1.f 61.4 i 61.5 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, de cinc espècies d’ocells destinats a concursos de cant i habilitar el desenvolupament de la cria en captivitat, dotant-la de seguretat jurídica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Artículo 1. Objeto La regulación hasta el 31 de diciembre de 2018 de las capturas excepcionales en base al artículo 61.1.f, 61.4 y 61.5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de cinco especies de aves destinadas a concursos de canto y habilitar el desarrollo de la cría en cautividad, dotándola de seguridad jurídica en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Espècies Les espècies afectades per aquesta regulació són: Cadernera (Carduelis carduelis) Passerell (Carduelis cannabina) Verderol (Chloris chloris) Gafarró (Serinus serinus) Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Artículo 2. Especies Las especies afectadas por esta regulación son: Jilguero (Carduelis carduelis) Pardillo común (Carduelis cannabina) Verderón común (Chloris chloris) Verdecillo (Serinus serinus) Pinzón común (Fringilla coelebs)

Article 3. Planificació i anual de les captures Anualment, el director general amb competències en medi natural publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, mitjançant una resolució, el nombre d’autoritzacions i captures anuals repartides entre les associacions silvestristes, d’acord amb la proposta del ministeri amb competències en medi ambient.

Artículo 3. Planificación y anual de las capturas Anualmente, el director general con competencias en medio natural, publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana mediante resolución, el número de autorizaciones y capturas anuales repartidas entre las asociaciones silvestristas, atendiendo a lo propuesto por el ministerio con competencias en medio ambiente.

Article 4. Requisits per a obtindre les autoritzacions excepcionals de captura Podran obtindre autorització per a la captura d’ocells fringíl·lids els membres d’associacions ornitològiques silvestristes que: - Acrediten els mitjans per a poder realitzar la cria en captivitat i realitzen una declaració responsable en aqueix sentit. - No han sigut inhabilitats per infracció administrativa o penal relacionada amb l’activitat i amb sentència ferma. - Aporten justificant de pagament de la taxa d’expedició d’autoritzacions per a la captura d’ocells fringíl·lids amb xarxa. Mitjans adequats per a la cria en captivitat: S’entén per mitjans adequats per a la cria en captivitat, la disponibilitat d’un recinte, local o instal·lació adequada o aquells que complisquen els condicionants establits en la normativa de benestar animal que hi haja respecte d’això, quan es tracten de nuclis zoològics. La inspecció i l’habilitació d’aquests recintes en cas de ser nucli zoològic, la realitzarà l’entitat amb competència en la matèria. Si en algun moment aquestes captures formen part d’un projecte d’investigació, hauran d’atindre’s a la normativa regulada per l’article 22, animals capturats en la naturalesa, del Reial Decret 53/2013, d’1 de febrer, i la normativa que el desplega i obtindre les autoritzacions de l’autoritat competent en benestar animal d’experimentació.

Artículo 4. Requisitos para obtener las autorizaciones excepcionales de captura Podrán obtener autorización para la captura de aves fringílidas los miembros de asociaciones ornitológicas silvestristas que: – Acrediten los medios para poder realizar la cría en cautividad y realicen una declaración responsable en ese sentido. – No hayan sido inhabilitados por infracción administrativa o penal relacionada con la actividad y con sentencia firme. – Aporten justificante de pago de la tasa de expedición de autorizaciones para la captura de aves fringílidas con red. Medios adecuados para la cría en cautividad: Se entiende por medios adecuados para la cría en cautividad, la disponibilidad de un recinto, local o instalación adecuada o aquellos que cumplan los condicionantes establecidos en la normativa de bienestar animal que exista al respecto, cuando se traten de núcleos zoológicos. La inspección y habilitación de dichos recintos en caso de ser núcleo zoológico, se realizará por la entidad con competencia en la materia. Si en algún momento estas capturas formaran parte de un proyecto de investigación, deberán atenerse a la normativa regulada por el artículo 22, animales capturados en la naturaleza, del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, y la normativa que lo desarrolla y obtener las autorizaciones de la autoridad competente en bienestar animal de experimentación.

Article 5. Mètode de captura. Nombre de captures autoritzades i període Les captures únicament podran realitzar-se amb xarxes de tir, també denominades xarxes abatibles, xarxes de llibre i xarxa de sòl, seguint les recomanacions establides per les directrius tècniques per a l’adaptació de l’extracció de fringíl·lids del medi natural a l’article 9 de la Directiva

Artículo 5. Método de captura. Número de capturas autorizadas y período Las capturas únicamente podrán realizarse con redes de tiro, también denominadas redes abatibles, redes de libro y red de suelo, siguiendo las recomendaciones establecidas por las directrices técnicas para la adaptación de la extracción de fringílidos del medio natural al artículo

Num. 7842 / 02.08.2016

22150

Aus de 2009/147/CEE (document aprovat per la Conferència Sectorial de Medi Ambient el 13 de juliol del 2011). Les autoritzacions als silvestristes tindran àmbit provincial i podran obtindre una única autorització en què s’ha de detallar el lloc de captura, el període de captura i el nombre de captures per sexe, màxim autoritzat per dia i nombre total d’exemplars que s’autoritza en aqueix període.

Els dies de captura es mantenen en relació amb anys anteriors, i el període de captures queda limitats als dies: agost, els dies 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 i 31; setembre, els dies 3 i 4; octubre, els dies 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 i 31; i, novembre, els dies 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20.

9 de la Directiva Aves de 2009/147/CEE (documento aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 13 de julio del 2011). Las autorizaciones a los silvestristas tendrán ámbito provincial y podrán obtener una única autorización en la que se ha de detallar el lugar de captura, periodo de captura y número de capturas por sexo, máximo autorizado por día y número total de ejemplares que se autoriza en ese periodo. El período anual de capturas será el comprendido entre el mes de agosto y mes de noviembre de los años 2016, 2017 y 2018, siguiendo las directrices técnicas para la adaptación de la extracción de fringílidos del medio natural al artículo 9 de la Directiva Aves 20009/147/CE, documento aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 13 de julio de 2011 y teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas del año en curso. Los días de captura se mantienen en relación a años anteriores, quedando el periodo de capturas limitados a los días: agosto los días 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 y 31; septiembre los días 3 y 4; octubre los días 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 31; en noviembre los días 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20.

El nombre de captures autoritzades, per a la Comunitat Valenciana per a l’any 2016:

El número de capturas autorizadas, para la Comunidad Valenciana para el año 2016:

El període anual de captures serà el comprés entre el mes d’agost i el mes de novembre dels anys 2016, 2017 i 2018, seguint les directrius tècniques per a l’adaptació de l’extracció de fringíl·lids del medi natural en l’article 9 de la Directiva Aus 20009/147/CE, document aprovat per la Conferència Sectorial de Medi Ambient de 13 de juliol del 2011 i tenint en compte les condicions meteorològiques de l’any en curs.

Mascles

Femelles

Machos

Hembras

Cadernera (Carduelis carduelis)

10050

10050

Jilguero (Carduelis carduelis)

10050

10050

Passerell (Carduelis cannabina)

5288

5288

Pardillo común (Carduelis cannabina)

5288

5288

Verderol (Chloris chloris)

3027

3027

Verderón común (Chloris chloris)

3027

3027

Gafarró (Serinus serinus)

2885

2885

Verdecillo (Serinus serinus)

2885

2885

Pinsà comú (Fringilla coelebs)

1265

1265

Pinzón común (Fringilla coelebs)

1265

1265

Article 6. Contingut de l’autorització i documentació que acompanya en les captures 1. Les sol·licituds es formalitzaran en imprés formalitzat disponible en la web de la Conselleria o físicament en qualsevol oficina Prop. L’autorització tindrà una validesa anual. 2. Dades de la sol·licitud i antelació de la presentació: a) Nom i cognoms de la persona sol·licitant. b) DNI. c) Les espècies a què es refereix l’autorització, número i sexe. d) El lloc o els llocs amb coordenades UTM (ETRS89, FUS 30-31), on estarà ubicada la xarxa de tir. Només en el cas que la parcel·la siga inferior a una hectàrea, es podran substituir les coordenades UTM pel terme municipal, polígon i parcel·la. e) La societat silvestrista a què pertany. f) Carta de declaració responsable de tindre instal·lacions adequades per a la cria en captivitat d’aquestes espècies. g) Estoc o inventari de les cinc espècies d’ocells actualitzat del que disposa el sol·licitant, amb el nombre d’exemplars classificats per sexe i edat. h) La sol·licitud haurà de presentar-se anualment i, com a mínim, amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del període de captures. i) Es dirigiran al director territorial de la conselleria amb competències en medi ambient de la província on s’ha de realitzar l’activitat.

Artículo 6. Contenido de la autorización y documentación que acompaña en las capturas 1. Las solicitudes se formalizarán en impreso formalizado a disponible en la web de la Conselleria o físicamente en cualquier oficina Prop. La autorización tendrá una validez anual. 2. Datos de la solicitud y antelación de la presentación: a) Nombre y apellidos de la persona solicitante. b) DNI. c) Las especies a las que se refiere la autorización, número y sexo. d) El lugar o lugares con coordenadas UTM (ETRS89, USO 30-31), donde va a estar ubicada la red de tiro. Solamente en el caso de que la parcela sea inferior a una hectárea, se podrán sustituir las coordenadas UTM por el término municipal, polígono y parcela. e) La sociedad silvestrista a la que pertenece. f) Carta de declaración responsable de tener instalaciones adecuadas para la cría en cautividad de estas especies. g) Stock o inventario de las cinco especies de aves actualizado del que dispone el solicitante, con el número de ejemplares clasificados por sexo y edad. h) La solicitud deberá presentarse anualmente y como mínimo con una antelación de 15 días naturales antes del comienzo del periodo de capturas. i) Se dirigirán al director territorial de la conselleria con competencias en medio ambiente de la provincia donde se ha de realizar la actividad.

Article 7. Condicions que han de portar les autoritzacions de captura, soltes i comunicació de captures Queda prohibit tot art de captura diferent de la xarxa abatible, com la xarxa japonesa i/o qualsevol altre art de captura que siga considerat massiu i no selectiu. Només es podran utilitzar reclams vius, que són exemplars engabiats de les espècies que es pretenen capturar o dels seus mixtos i que a través del cant atrauen els seus congèneres. Els reclams o cimbells es col·locaran de tal manera que no puguen patir dany en les operacions de maneig i captura de les espècies objecte de l’autorització. Els reclams hauran d’estar anellats. Una vegada capturats, els ocells seran anellats o posats en llibertat, seguint el procediment següent:

Artículo 7. Condiciones que han de llevar las autorizaciones de captura, sueltas y comunicación de capturas Queda prohibido todo arte de captura distinto a la red abatible, como la red japonesa y/o cualquier otro arte de captura que sea considerado masivo y no selectivo. Solo se podrán utilizar reclamos vivos, que son ejemplares enjaulados de las especies que se pretende capturar o de sus mixtos y que, a través del canto, atraen a sus congéneres. Los reclamos o cimbeles se colocarán de tal manera que no puedan sufrir daño en las operaciones de manejo y captura de las especies objeto de la autorización. Los reclamos deberán estar anillados. Una vez capturados, los pájaros serán anillados o puestos en libertad, siguiendo el siguiente procedimiento:

Num. 7842 / 02.08.2016

a) Una vegada dins de la xarxa, seran recuperats amb immediatesa i seran disposats en una gàbia de retenció, a continuació seran anellats, la gàbia de retenció estarà coberta per una tela per a evitar l’estrés dels ocells. La resta d’animals capturats en la “tirada de xarxa” i no interessen seran alliberats de forma immediata. b) Els resultats seran apuntats en el llibre de captures de forma continuada a la resta de les accions descrites, de manera que les existències reals en gàbia estiguen sempre actualitzades. c) Les anelles seran oficials i la seua distribució serà anual, començaran amb les sigles GV (Generalitat Valenciana), i l’any de captura. La seua dimensió serà l’adequat per a cada espècie i es consensuara amb les associacions silvestristes. Les anelles podran reemplaçar-se per causes motivades i seran comunicades a l’administració competent a través de l’associació silvestrista a què pertany el posseïdor de l’ocell. d) Per a la cria, les anelles seran oficials i la seua distribució serà anual, començaran amb les sigles GV-C (Generalitat Valenciana Captivitat) seguides d’un número que identifique l’exemplar i l’any de naixement. La seua dimensió serà l’adequat per a cada espècie i es consensuara amb les associacions silvestristes. Les anelles podran reemplaçar-se per causes motivades i comunicades a l’administració corresponent a través de l’associació silvestrista a què pertany. e) Als exemplars mixtos també se’ls col·locaran anelles oficials i la seua distribució serà anual, començaran amb les sigles GV-C (Generalitat Valenciana Captivitat) i any de naixement. Aquests ocells, en cap concepte, han d’alliberar-se en el medi natural. f) Al final de cada any, es presentarà una memòria de l’activitat i els resultats obtinguts. La gestió d’anelles, els seus resums anuals i tot el que implique aquest moviment documental es realitzarà a través de les associacions de silvestristes a què pertany la persona i a través de la qual se li ha facilitat el permís de captura excepcional. Presentarà la corresponent documentació abans de presentar la sol·licitud del període següent. L’associació serà garant i custodi de les dades i haurà de comunicar un resum de temporada a l’administració competent en matèria de medi ambient. g) L’anellament d’aquests fringíl·lids acredita el seu origen legal, si els ocells provenen d’altres països o d’altres autonomies haurà d’acreditar-se igualment el seu origen legal, amb factura de compra on figure la seua numeració acreditativa o un certificat de venda o cessió amb la numeració donada per l’associació silvestrista d’origen, segons la normativa de cria o extracció del medi natural que tinguen en origen. h) Si després de finalitzar el període de captures del dia, s’allibera algun exemplar, aquest fet haurà d’anotar-se en el llibre de captures com una incidència, i es reflectirà el número d’anella. Aquesta incidència figurarà en la memòria anual que les associacions silvestristes presentaran davant de l’administració. i) Els exemplars capturats cada any i anellats provinents del medi natural que no reunisquen les condicions aptes per a la cria en captivitat per falta d’adaptació i/o no siguen aptes per a l’ensinistrament en el cant podran ser alliberats en paratges autoritzats als silvestristes. L’alliberament es produirà tan prompte com siga possible i, en tot cas, abans del segon diumenge de desembre de l’any de la seua captura. L’autorització l’emetrà la direcció territorial amb competències en medi ambient. j) En relació amb la manipulació de cimbells i captures: s’ha d’evitar exposar els cimbells i les captures a condicions climatològiques adverses; s’evitarà l’exposició prolongada tant a altes com a baixes temperatures; ha d’evitar-se l’estrés per excessiva manipulació (retenció en mà), evitar lesionar o danyar els animals i el transport sempre ha d’evitar lesions, exposicions a la climatologia i/o en condicions segures per a l’animal. Totes les gàbies disposaran sempre d’aigua i menjar. Article 8. Condicions generals de la tinença i de la cria en captivitat de fringíl·lids 1. Es considera obligatori la consideració de nucli zoològic a partir del manteniment de 50 exemplars en la instal·lació o local i/o més de 25 parelles de cria i els seus descendents d’aqueix any. Caldrà ajustar-se en aquest apartat al que disposen les ordenances municipals on es troben les instal·lacions o a l’existència de qualsevol normativa sectorial que regule aquesta activitat.

22151

a) Una vez dentro de la red, serán recuperados con inmediatez y serán dispuestos en una jaula de retención, a continuación serán anillados, la jaula de retención estará cubierta por una tela para evitar el estrés de las aves. El resto de animales capturados en la tirada de red y que no interesen serán liberados de forma inmediata. b) Los resultados serán apuntados en el libro de capturas de forma continuada al resto de las acciones descritas, de forma que las existencias reales en jaula estén siempre actualizadas. c) Las anillas serán oficiales y su distribución será anual, comenzarán con las siglas GV (Generalitat Valenciana), y el año de captura. Su tamaño será el adecuado para cada especie y se consensuara con las asociaciones silvestristas. Las anillas podrán reemplazarse por causas motivadas y serán comunicadas a la administración competente a través de la asociación silvestrista a la que pertenece el tenente del pájaro. d) Para la cría, las anillas serán oficiales y su distribución será anual, comenzarán con las siglas GV-C (Generalitat Valenciana Cautividad) seguidas de un número que identifique el ejemplar y el año de nacimiento. Su tamaño será el adecuado para cada especie y se consensuará con las asociaciones silvestristas. Las anillas podrán reemplazarse por causas motivadas y comunicadas a la administración correspondiente a través de la asociación silvestrista a la que pertenece. e) Los ejemplares mixtos también se les colocarán anillas oficiales y su distribución será anual, comenzarán con las siglas GV-C (Generalitat Valenciana Cautividad) y año de nacimiento. Estas aves no deben, bajo ningún concepto, liberarse en el medio natural. f) Al final de cada año, se presentará una memoria de la actividad y los resultados obtenidos. La gestión de anillas, sus resúmenes anuales y todo lo que implique este movimiento documental se realizará a través de las asociaciones de silvestritas a la que pertenece la persona y a través de la cual se le ha facilitado el permiso de captura excepcional. Presentará la correspondiente documentación antes de presentar la solicitud del siguiente periodo. La asociación será garante y custodio de los datos debiendo comunicar un resumen de temporada a la administración competente en materia de medio ambiente. g) El anillamiento de estos fringílidos acredita su origen legal, si los pájaros provienen de otros países o de otras autonomías deberá igualmente acreditarse su origen legal, con factura de compra donde figure su numeración acreditativa o un certificado de venta o cesión con la numeración dada por la asociación silvestrista de origen, según normativa de cría o extracción del medio natural que tengan en origen. h) Si después de finalizar el periodo de capturas del día, se liberase algún ejemplar, este hecho deberá anotarse en el libro de capturas como una incidencia, reflejando el número de anilla. Esta incidencia figurará en la memoria anual que las asociaciones silvestristas presentarán ante la administración. i) Los ejemplares capturados cada año y anillados provenientes del medio natural que no reúnan las condiciones aptas para la cría en cautividad por falta de adaptación y/o no sean aptas para el adiestramiento en el canto podrán ser liberados en parajes autorizados a los silvestristas. La liberación se producirá tan pronto como sea posible y, en todo caso, antes del segundo domingo de diciembre del año de su captura. La autorización la emitirá la dirección territorial con competencias en medio ambiente. j) En relación a la manipulación de cimbeles y capturas: se debe evitar exponer los cimbeles y las capturas a condiciones climatológicas adversas, evitando la exposición prolongada tanto a altas como a bajas temperaturas. Debe evitarse el estrés por excesiva manipulación (retención en mano), evitar lesionar o dañar los animales y el transporte siempre a debe evitar lesiones, exposiciones a la climatología y/o en condiciones seguras para el animal. Todas las jaulas dispondrán siempre de agua y comida. Artículo 8. Condiciones generales de la tenencia y de la cría en cautividad de fringílidos 1. Se considera obligatorio la consideración de núcleo zoológico a partir del mantenimiento de 50 ejemplares en la instalación o local y/o más de 25 parejas de cría y sus descendientes de ese año. Se atenderá en este apartado a lo dispuesto en las ordenanzas municipales donde se encuentren dichas instalaciones o a la existencia de cualquier normativa sectorial que regule esta actividad.

Num. 7842 / 02.08.2016

2. Els ocells seran mantinguts en captivitat en bones condicions higienicosanitàries, i se’ls proporcionarà atenció sanitària seguint les pràctiques de benestar animal, d’acord amb la legislació vigent. 3. Expressament queden prohibits tots els mètodes d’educació per al cant que impliquen la manipulació de les condicions de benestar animal, com ara mutilacions, cegaments o disposició en elements d’aprenentatge en sistemes d’aïllament sensorial de l’ocell, com és l’ús de gàbies d’aïllament acústic i/o amb reproducció de cant en continu, sense respectar el ritme d’activitat diürn/nocturn de l’animal. 4.- A més del que estableix la normativa relativa al benestar animal, els recintes, locals o instal·lacions on estiguen confinats, han de: – Mantindre’s en bones condicions d’il·luminació i de ventilació. – Disposar d’aliment i aigua de forma continuada en quantitats suficients. – No estar exposades a condicions climàtiques extremes, disposant de refugi en la instal·lació i d’enriquiments ambientals. S’aplicarà la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre la protecció d’animals de companyia i els decrets que la despleguen, 158/1996, de 13 d’agost, del Govern Valencià i 83/2007, de 15 de juny, del Consell. 5. S’ha de respectar, en el sistema de tinença, cria i trasllat a concursos, la normativa relacionada amb els nuclis zoològics de benestar animal o de sanitat per a realitzar el moviment d’animals. 6. Dimensions mínimes de les gàbies per a un individu (o una parella), destinades a: 6.1. Gàbies per al transport i assolellada: llarg 20 cm, alçària 15 cm i fons 10 cm. 6.2. Gàbies de concurs: llarg 20 cm, alçària 12 i fons 10 cm. 6.3. Gàbies per a cria: llarg 100 cm, alçària 50 cm i fons 40 cm. 7. Els nuclis zoològics poden tindre caràcter professional o d’oci i disposaran d’un servei veterinari concertat, encarregat de realitzar les memòries anuals del programa sanitari i de supervisar els tractaments farmacològics aplicats. 8. Les societats de silvestristes i la federació de caça establiran cursos de formació en relació amb el mètode de captura, manipulació d’ocells, tinença en captivitat i coneixements sobre la cria en captivitat d’aquestes espècies. Aquests seran visats per la direcció general amb competències en el medi natural i la de competències en sanitat i benestar animal. Article 9. Condicionants per a l’exhibició pública de fringíl·lids. 1. Els membres de les associacions de silvestristes, poden realitzar amb ocells anellats l’acció d’assolellar o campejar, amb els seus propis ocells en gàbies de passeig i/o disposar-los al sol amb la finalitat d’aprendre cant. El silvestrista en aquestes ocasions portarà la documentació de pertinença a una associació silvestrista i l’autorització amb què va realitzar les captures dels ocells engabiats. Si els ocells procedeixen de cria en captivitat, serà suficient la tinença del carnet de silvestrista associat i l’ocell anellat ho estarà d’acord amb aquesta ordre. 2. Per a campejar o assolellar ocells procedents d’altres autonomies o d’altres països, s’haurà d’estar sempre en disposició de demostrar-ne l’origen i la condició de membre d’una associació silvestrista.

22152

2. Los pájaros serán mantenidos en cautividad en buenas condiciones higiénico-sanitarias, proporcionándoles cuidados sanitarios y bajo prácticas de bienestar animal, siguiendo la legislación vigente. 3. Expresamente quedan prohibidos todos los métodos de educación para el canto que impliquen la manipulación de las condiciones de bienestar animal, como: mutilaciones, cegamientos o disposición en elementos de aprendizaje en sistemas de aislamiento sensorial del pájaro, como es el uso jaulas de aislamiento acústico y/o con reproducción de canto en continuo, sin respetar el ritmo de actividad diurno/nocturno del animal. 4. Además de lo establecido por la normativa relativa al bienestar animal, los recintos, locales o instalaciones donde estén confinados, deben disponer: – Mantenerse en buenas condiciones de iluminación y de ventilación. – Disponer de alimento y agua de forma continuada en cantidades suficientes. – No estar expuestas a condiciones climáticas extremas, disponiendo de refugio en la instalación y de enriquecimientos ambientales. Se aplicará la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre la protección de animales de compañía, y los Decretos que la desarrollan, 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano, y 83/2007, de 15 de junio, del Consell. 5. Se debe respetar en el sistema de tenencia, cría y traslado a concursos la normativa relacionada con los núcleos zoológicos, de bienestar animal o de sanidad para realizar el movimiento de animales. 6. Dimensiones mínimas de las jaulas para un individuo (o una pareja), destinadas a: 6.1. Jaulas para el transporte y soleo: largo 20 cm, altura 15 cm y fondo 10 cm. 6.2. Jaulas de concurso: largo 20 cm, altura 12 y fondo 10 cm. 6.3. Jaulas para cría: largo 100 cm, altura 50 cm y fondo 40 cm. 7. Los núcleos zoológicos pueden tener carácter profesional o de ocio y dispondrán de un servicio veterinario concertado, encargado de realizar las memorias anuales del programa sanitario y de supervisar los tratamientos farmacológicos aplicados. 8. Las sociedades de silvestristas y la federación de caza establecerán cursos de formación en relación al método de captura, manipulación de aves, tenencia en cautividad y conocimientos sobre la cría en cautividad de estas especies. Estos serán visados por la dirección general con competencias en el medio natural y la de competencias en sanidad y bienestar animal.

3. Per a la presència en concursos de cant o altres modalitats, s’ajustarà sempre a les disposicions de sanitat animal, de la demostració de l’origen dels ocells i tots ells hauran d’estar anellats. El document demostratiu de l’origen dels ocells en cas de ser d’un altre país, haurà d’estar traduït i legalitzat segons la legislació vigent en la matèria, a fi de facilitar la seua correcta identificació, hauran de dur sempre la targeta federativa o de l’associació a què pertanyen.

Artículo 9. Condicionantes para la exhibición pública de fringílidos. 1. Los miembros de las asociaciones de silvestristas, pueden realizar con pájaros anillados la acción de soleo o campeo, con sus propios pájaros en jaulas de paseo y/o disponerlos al sol con la finalidad de aprender canto. El silvestrista en estas ocasiones llevará la documentación de pertenencia a una asociación silvestrista y la autorización con la que realizó las capturas de los pájaros enjaulados. Si los pájaros proceden de cría en cautividad, bastará la tenencia del carnet de silvestrista asociado y el pájaro anillado lo estará de acuerdo a la presente orden. 2. Para el campeo o soleo de pájaros procedentes de otras autonomías o de otros países, se estará siempre en disposición de demostrar el origen de los mismos y la condición de miembro de una asociación silvestrista. 3. Para la presencia en concursos de canto u otras modalidades, se estará siempre a las disposiciones de sanidad animal, de la demostración del origen de los pájaros y todos ellos estarán anillados. El documento demostrativo del origen de los pájaros en caso de ser de otro país, deberá estar traducido y legalizado según la legislación vigente en la materia, a fin de facilitar su correcta identificación, deberán siempre la tarjeta federativa o de la asociación a que pertenecen.

Article 10. Control de l’activitat de tinença de fringíl·lids 1. Les direccions generals amb competències en benestar animal i en medi natural, podran realitzar inspeccions en matèria de la seua competència a fi de constatar el compliment d’aquesta ordre. 2. Les sancions per incompliment d’aquesta ordre seran les establides per la Llei 42/2007 de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i per la Directiva Aus.

Artículo 10. Control de la actividad de tenencia de fringílidos 1. Las direcciones generales con competencias en bienestar animal y en medio natural, podrán realizar inspecciones en materia de su competencia a fin de constatar el cumplimiento de la presente orden. 2. Las sanciones por incumplimiento de esta Orden serán las establecidas por la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y lo establecido por la Directiva Aves.

Num. 7842 / 02.08.2016

22153

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Període transitori L’anellament de les aus nascudes en captivitat es produirà amb les cries obtingudes a partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordre. Després de l’establiment actualitzat de cens de fringíl·lids en captivitat, es procedirà en col·laboració amb les federacions i associacions de silvestristes a l’anellament del total del cens existent, aquest es realitzarà amb anelles especials, a fi d’establir un control del cens existent en els domicilis dels aficionats a aquests ocells.

Primera. Periodo transitorio El anillamiento de las aves nacidas en cautividad se producirá con las crías obtenidas a partir de la entrada en vigor de la presente orden. Tras el establecimiento actualizado de censo de fringilidos en cautividad, se procederá en colaboración con las federaciones y asociaciones de silvestristas al anillado del total del censo existente, el mismo se realizará con anillas especiales, a fin de establecer un control del censo existente en los domicilios de los aficionados a estos pájaros.

Segona. Concursos de cant Podran realitzar-se concursos de cant amb espècies retingudes d’altres anys i amb els nous exemplars destinats a la cria en captivitat. Les dates dels concursos es comunicaran a la direcció territorial amb competències en benestar animal i medi ambient.

Segunda. Concursos de canto Podrán realizarse concursos de canto con especies retenidas de otros años y con los nuevos ejemplares destinados a la cría en cautividad. Las fechas de los concursos se comunicarán a la dirección territorial con competencias en bienestar animal y medio ambiente.

Tercera. Regla de no despesa pública La implementació i el posterior desplegament d’aquesta ordre no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignats a la conselleria amb competències en matèria de caça i pesca continental, en la data de la seua publicació, i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de l’esmentada conselleria.

Tercera. Regla de no gasto público La implementación y posterior desarrollo de esta orden no podrá tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados a la conselleria con competencias en materia de caza y pesca continental, en la fecha de publicación del mismo, y, en todo caso, deberá ser atendido con los medios personales y materiales de la citada conselleria.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Normes d’aplicació Per a tot allò no regulat per aquesta ordre, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre la protecció d’animals de companyia i els decrets 158/1996, de 13 d’agost, del Govern Valencià, i el 83/2007, de 15 de juny, del Consell per mitjà dels quals es desplega la llei esmentada.

Primera. Normas de aplicación Para todo aquello no regulado por la presente orden, se estará a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre la protección de animales de compañía, y los Decretos 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano y el 83/2007, de 15 de junio, del Consell por el que se desarrolla la citada ley.

Segona. Entrada en vigor Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, atenent sempre a la disposició que regula el període transitori.

Segunda. Entrada en vigor Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, atendiendo siempre a la disposición que regula el periodo transitorio.

València, 28 de juliol de 2016 La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ELENA CEBRIAN CALVO

Valencia, 28 de julio de 2016 La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ELENA CEBRIAN CALVO